Mor­de­risk be­sæt­tel­se

BT - - TV -

THRIL­LER

Da Ja­ke ( Ja­mes Den­ton) og Al­li­son Tur­ner ( Mar­lee Mat­lin) og de­res te­e­na­ge­dat­ter fi nder de­res drøm­me­bo­lig, er det næ­sten for godt til at væ­re sandt. De har købt hu­set på tvangs­auk­tion til en over­ra­sken­de god pris – en pris, der pas­ser fi nt til fa­mi­li­ens el­lers be­græn­se­de bud­get. Men så star­ter pro­ble­mer­ne. Hu­sets tid­li­ge­re ejer, Fo­rest Hay­es ( Ja­mie Ken­ne­dy), næg­ter at for­la­de ” sit” hus. Han bru­ger al­le kneb i bo­gen for at bli­ve i hu - set, men til sidst træ­der po­li­ti­et til og fj er­ner man­den fra sin tid­li­ge­re bo­lig, men Fo­rest Hay­es stop­per ik­ke her. Langt fra. Snart be­gyn­der han i stor stil at chi­ka­ne­re og over­vå­ge fa­mi­li­en Tur­ner, og her­fra eska­le­rer si­tu­a­tio­nen ba­re end­nu me­re. Fa­mi­li­en Tur­ners na­bo og ejen­doms­mæg­ler ser så­le­des Fo­rest Hay­es sni­ge rundt om­kring sit gam­le hus, og den nu to­talt sinds­sy­ge Fo­rest Hay­es dræ­ber dem beg-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.