SU­VERÆ­NE CAMILLA MARTIN

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 13 år si­den 2002:

LØVEN 22.07 - 22.08 Du har en stor trang til at væ­re sam­men med men­ne­sker, som kan sti­mu­le­re dig rent in­tel­lek­tu­elt. El­ler må­ske ba­re til at læ­se en god bog. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du kan se frem til en dej­lig og af­slap­pen­de dag. Uan­set om du er ale­ne el­ler ej, så vil da­gen væ­re fuld af skøn­hed, fred og en be­ha­ge­lig ro. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er sær­lig fo­kus på ting og sa­ger om­kring sø­sken­de, na­bo­er el­ler slægt­nin­ge. Uan­set om du bry­der dig om det el­ler ej, så får du på­lagt et an­svar. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kan se frem til en dej­lig, stil­le og ro­lig dag, hvor ting og sa­ger vil fo­re­gå i li­ge det tem­po, som pas­ser dig selv. I aft en får du en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag. Det gi­ver an­led­ning til, at du er i stør­re kon­takt med di­ne fø­lel­ser end sæd­van­ligt og ved, hvad di­ne be­hov er. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du har en stor trang til at gø­re no­get godt for an­dre. Du er god til at væ­re der for an­dre, og det vil de sæt­te stor pris på i dag. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er for­vir­ring i luft en. Og uan­set om du gør det ene el­ler det an­det, så vil det ik­ke fal­de i god jord. Et godt råd: Tag det ro­ligt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er elek­tri­ske vi­bra­tio­ner i luft en. Der er no­get, som gør dig usik­ker. Der er og­så uro i dit kær­lig­heds­liv, uden at du ved hvor­for. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

104). ( Svær 56). ( Mid­del 37). ( Nem

Camilla Martin vin­der guld ved All Eng­land ved at be­sej­re fi­re ki­ne­se­re i træk. Kun Kir­sten Lar­sen har tid­li­ge­re ud­ført sam­me be­drift.

Camilla Martin be­sej­re­de ki­ne­se­ren Gong Ru­i­na i fi­na­len. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.