FRANK FRE­DET I

Brønd­bys be­sty rel­ses­for­mand, Jan Bech Andersen, ga­ran­te­rer, at Thomas Frank er ch­eft ræ­ner re­sten af sæ­so­nen – men der­ef­ter skal der eva­lu­e­res

BT - - ALKA SUPERLIGA - TOP­MØ­DE Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

Brønd­bys be­sty rel­se holdt i går eft er­mid­dag et tre og et halvt ti­mer langt be­sty - rel­ses­mø­de i Vil­fort Lo­un­ge på Brønd­by Sta­dion.

Be­sty­rel­ses­mø­det, der kun mang­le­de Chri­sti­an Bar­ret, lå i for­læn­gel­se af for­å­rets rin­ge re­sul­ta­ter, hvor kun ét hårdt til­kæm­pet po­int har væ­ret ud­byt­tet af tre tem­po­fyld­te topkam­pe. vi på, hvor­dan det er for­lø­bet. Men der er ik­ke no­gen job­ga­ran­ti­er. Det er jo en re­sul­ta­t­o­ri­en­te­ret ver­den, « si­ger han.

Eft er Brønd­bys 1- 3- ne­der­lag til FC Kø­ben­havn i Te­lia Par­ken søn­dag, meld­te sport­s­di­rek­tør Per Rud ud, at der skul­le til at kom­me sej­re på bor­det.

Og selv om Jan Bech Andersen bak­ker Thomas Frank op, er for­man­den sta­dig skuf­fet over for­å­rets rin­ge po­int­høst.

» For tre kam­pe si­den hav­de vi jo ik­ke hå­bet på kun at stå her med ét po­int, men det gør vi. Og det er vi al­le util­fred­se med, men vi må se på, at vi har fl yt­tet os si­den eft er­å­ret. Der er man­ge go­de pa­ra­me­tre, og det er vi til­fred­se med. Igen, så er kon­ti­nu­i­tet det vig­tig­ste for os, og nu kon­cen­tre­rer vi os frem mod kam­pen søn­dag og re­sten af for­å­ret, og så ta­ger vi den der­fra, « si­ger han.

Regn­skab som for­ven­tet

Øko­no­mi­en fyld­te na­tur­lig­vis en stor del af mø­det. Brønd­by IF gen­nem­gik en nedskriv­ning i eft er­å­ret, og der­for hav­de Jan Bech Andersen ik­ke for­ven­tet sor­te tal på bund­linj­en.

» Regn­ska­bet er, som vi har lo­vet. Vi hav­de en stor nedskriv­ning i eft er­å­ret, så selv­føl­ge­lig er det rø­de tal. Men vi kig­ger på det, når børs­mar­ke­det åb­ner på ons­dag ( i mor­gen, red.), « si­ger han.

Til april afh ol­der Brønd­by den år­li­ge ge­ne­ral­for­sam­ling. Og med de rø­de tal på bund­linj­en og ude­bli­vel­sen af sport­s­lig suc­ces kun­ne der væ­re brug for en ud­skift ning helt op­pe på det be­sty­rel­ses­mæs­si­ge plan.

Jan Bech Andersen vil­le hel­ler ik­ke af­vi­se, at der på sigt kun­ne træn­ge til en ud­skift ning.

» Der er al­tid plads til for­bed­rin­ger på det øko­no­mi­ske så­vel som det sport­s­li­ge. Det er jo al­drig til­freds­stil­len­de at ta­be pen­ge el­ler fod­bold­kam­pe. Men li­ge nu er kon­ti­nu­i­tet det vig­tig­ste for os, « si­ger han.

TIRS­DAG 10. MARTS 2015

Ch­eftræ­ner Thomas Frank står iføl­ge Brønd­bys be­sty­rel­ses­for­mand, Jan Bech Andersen, ik­ke til en fy­ring i øje­blik­ket, men han er hel­ler ik­ke ga­ran­te­ret et job ef­ter sæ­so­nen. Fo­to: Jens Astrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.