’ VI ER IK­KE EN D

FC Midtjyl­lands be­sty rel­ses­for­mand, Ras­mus An­ker­sen, vars­ler op­rust­ning og a

BT - - ALKA SUPERLIGA - AM­BI­TIO­NER Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Godt 31.000 til­sku­e­re så FC Kø­ben­havn og Brønd­by ta­ge liv­tag i Par­ken med en 3- 1- sejr til vær­ter­ne.

FC Kø­ben­havns mål­sæt­ning er guld sæ­son eft er sæ­son. Brønd­by meld­te ud i au­gust, at der skal ta­ges me­dal­jer hver sæ­son og et mester­skab se­ne­st 2018, hvor­for der her teg­ner sig et bil­le­de af, at top­pen af dansk fod­bold skal af­gø­res i ho­ved­sta­den. El­ler skal den?

Et par ti­mer eft er FCKs sejr i ’ New Firm’ trak FC Midtjyl­land sig i Her­ning til­ba­ge eft er en knu­sen­de sik­ker 3- 0- ge­vinst mod Es­b­jerg. Den 11. sejr ud af 11 mu­li­ge på hjem­me­ba­nen MCH Are­na og med et for­spring på ni po­int ned til FCK, bul­drer FCM af­sted mod klub­bens før­ste mester­skab, men næp­pe det sid­ste her blot et år ef­ter, at he­de- hol­det kæm­pe­de for sit øko­no­mi­ske liv.

» FC Midtjyl­land er ik­ke en døgn­fl ue, « si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Ras­mus An­ker­sen.

» Vi har et am­bi­tions­ni­veau om eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil hvert an­det år, og når man har det, si­ger det sig selv, at man kon­ti­nu­er­ligt vil væ­re en del af top­pen. Så be­ty­der det min­dre, om FCK el­ler Brønd­by er en del af det reg­ne­styk­ke - vi vil væ­re derop­pe. Hvert år. «

Vil ik­ke gå på kom­pro­mis

I næ­ste uge skal han og klub­bens sport­s­li­ge le­del­se mø­des og dis­ku­te­re som­me­rens trans­fer­vin­due. Hvor skal der hand­les, hvis den og den spil­ler for­svin­der. El­ler hvor skal der kø­bes ind, uan­set hvad.

» Det er et mø­de uafh æn­gigt af, om vi bli­ver me­stre el­ler ej. Den del bru­ger vi egent­lig ik­ke så me­get tid på. Det hand­ler me­re om den lang­sig­te­de mål­sæt­ning om, at vi he­le ti­den skal byg­ge på, for­bed­re os og hæ­ve ni­veau­et. På den må­de ar­bej­der vi ik­ke med en plan A el­ler B, men kon­stant på at bli­ve bed­re. Så skal re­sul­ta­ter­ne nok kom­me. «

Vi ser oft e, at når et hold i Su­per­liga­en top­per, så bli­ver der solgt ud af pro­fi ler­ne, hvor­eft er ni­veau­et da­ler, og det ta­ger tid at byg­ge op. Det er en pro­blem­stil­ling FCK, FCN og AaB har bok­set med i de se­ne­re år. Hvor­dan vil I und­gå det ’ hul’?

» Vi har i de se­ne­ste to vin­du­er blo­ke­ret for at sæl­ge ud af trup­pen, men det er sand­syn­ligt, at vi til som­mer kom­mer til at sæl­ge en el­ler to nøg­le­spil­le­re. Det be­ty­der ik­ke, vi vil gå på kom­pro­mis med vo­res sport­s­li­ge ni­veau, men via vo­res scou­ting- sy­stem sør­ge for at fi nde de spil­le­re, der skal til for, at vi hæ­ver os og ik­ke fal­der i ni­veau. Dan­ske klub­ber scou­ter tra­di­tio­nelt me­get i Skan­di­navi­en, men vi vil ger­ne kig­ge lidt bre­de­re, og der­for kan man sag­tens fo­re­stil­le sig, at vi kan fi nde på at hen­te spil­le­re, som man nor­malt ik­ke ser i den dan­ske liga, « si­ger Ras­mus An­ker­sen.

» Der er al­drig no­gen, der gæt­ter rig­tig 100% af gan­ge­ne i re­k­rut­te­ring, for det er svært, og vi kom­mer og­så til at ta­ge fejl, selv­om vi har en stærk re­k­rut­te­rings­pro­ces. Men vi tror på, at vi vir­ke­lig kan gø­re en for­skel med vo­res til­gang til det. «

Over­gangs­fa­se

FCM har op­nå­et be­røm­mel­se for sin ta­len­t­ud­vik­ling, men bli­ver det ik­ke svæ­re­re for aka­de­mi­spil­ler­ne at kom­me på første­hol­det, hvis I skal byg­ge på med spil­le­re ude­fra?

» Vo­res am­bi­tion er fort­sat at væ­re en klub, der gi­ver vo­res aka­de­mi­spil­le­re chan­cen. Vi har fl ere rig­tig dyg­ti­ge spil­le­re på vej, blandt an­det et rig­tig stærkt U19- hold. Sam­ti­dig ved vi og­så, at der de næ­ste par år kan kom­me en over­gangs­fa­se, hvor vi får fær­re aka­de­mi­spil­le­re i star­top­stil­lin­gen, for­di må­ske sæl­ger nog­le af dem, der har slå­et igen­nem, og for­di klub­ben før Mat­t­hew Ben­ham kom ind solg­te si­ne bed­ste un­ge aka­de­mi­spil­le­re for at kla­re skæ­re­ne øko­no­misk, for ek­sem­pel Joachim Andersen, der li­ge har få­et de­but for Twen­te. Der­for for­ven­ter vi en over­gangs­pe­ri­o­de, in­den det næ­ste kuld for al­vor er klar, men det er sta­dig vo­res kla­re mål­sæt­ning at væ­re blandt de al­ler­bed­ste ta­len­t­ud­vik­le­re i Skan­di­navi­en. Det er en af mi­ne hø­je­ste pri­o­ri­te­ter at vær­ne om det. «

TIRS­DAG 10. MARTS 2015

FC Midtjyl­land skal ce­men­te­re de­res plads i top­pen af det dan­ske fod­bold- hie­rar­ki, si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Ras­mus An­ker­sen ( lil­le fo­to). Fo­to:

Claus Fi­sker/ Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.