’’

BT - - ALKA SUPERLIGA - Stå­le Sol­bak­ken Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Det dre­jer sig slet ik­ke om FCK og Midtjyl­land, det dre­jer sig om man­ge fl ere

» Det er umu­ligt at sva­re på. Helt umu­ligt. Det må du spør­ge Midtjyl­land om. Jeg ved ik­ke, hvad de­res pla­ner er. «

Hi­sto­ri­e­for­falsk­ning

Men I kæm­per om gul­det med Midtjyl­land nu og gi­vet­vis og­så de næ­ste sæ­so­ner. Hvad er dit for­hold til den du­el?

» Det er selv­føl­ge­lig et hold, der kan spil­le med om det. Men det er der fl ere hold, der kan. FC Midtjyl­land har vun­det sølv og bron­ze de se­ne­ste år, så de har vel be­vist, at de er til at reg­ne med. «

Er du ban­ge for, at de lø­ber fra jer i de­res ud­vik­ling bå­de på og uden for ba­nen?

» Nej, det kom­mer an på me­get, men hvis vi er dyg­ti­ge, er det ik­ke no­get, jeg er ban­ge for. Vi sat­ser på at bli­ve sta­bi­le igen over me­get lang tid. Og så har vi jo al­tid haft kon­kur­ren­ter. Der var et par år, hvor vi vandt helt over­le­gent. Det var de sid­ste to år af min tid, og det var lidt hi­sto­ri­e­for­falsk­ning, for før det vandt vi oft e med et el­ler to po­int over Brønd­by og AaB, hvor det var helt tæt­te du­el­ler. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.