UN­DER LUP

Det hol­land­ske fi rma Hy­percu­be, der skal fo­re­slå en ny Su­per­liga­mo­del, har ta­get den nu­væ­ren­de tur­ne­rings­struk­tur un­der be­hand­ling

BT - - ALKA SUPERLIGA - STRUK­TUR Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ ber­ling­s­ke. dk

Su­per­liga­en står for­an en ny struk­tur. Det hol­land­ske fi rma Hy­percu­be skal de kom­men­de må­ne­der ind­hen­te da­ta, me­nin­ger og hold­nin­ger, så Dan­mark i ju­ni sand­syn­lig­vis kan stå med en ny mo­del for bå­de den bed­ste og den næst­bed­ste fod­bold- ræk­ke.

Men hvad er der i vej­en med den nu­væ­ren­de mo­del? Hvad er for­de­le­ne og ulem­per­ne ved, at 12 hold mø­der hin­an­den tre gan­ge over i alt 33 kam­pe - så­dan som det i dag sker bå­de i Su­per­liga­en og 1. di­vi­sion?

BT har få­et ind­sigt i Hy­percu­bes ana­ly­se af den dan­ske mo­del. Her op­li­ster det hol­land­ske fi rma kort og præ­cist, hvad der set fra de­res stol er godt og skidt ved den nu­væ­ren­de struk­tur i de to bed­ste ræk­ker.

Der er ik­ke ta­le om den sto­re ana­ly­se, der skal mun­de ud i en ny tur­ne­rings­struk­tur, men en vur­de­ring af den ek­si­ste­ren­de mo­del og dens kon­se­kven­ser.

Få plus­ser

Det go­de er hur­tigt over­stå­et. For­de­le­ne ved den nu­væ­ren­de struk­tur er den sto­re lig­hed i Su­per­liga­en, hvor al­le på en god dag kan slå al­le. Sam­ti­dig frem­hæ­ves og­så det fak­tum, at li­ga­en er sim­pelt op­byg­get. Klub­ben med fl est po­int vin­der li­ga­en, mens de to klub­ber med fær­re­st ryk­ker ned. Så­dan er det ik­ke nød­ven­dig­vis i liga­er med slut­spil.

Mod­sat be­ty­der det og­så min­dre spæn­ding, da der i liga­er med et slut­spil er fl ere kam­pe, der har af­gø­ren­de be­tyd­ning for mester­skab, eu­ro­pæ­isk kva­li­fi ka­tion samt nedog op­ryk­ning. Net­op det­te er - iføl­ge Hy­percu­be - en man­gelva­re i Su­per­liga­en. Og så er vi in­de og krad­se på bag­si­den af me­dalj­en.

Nu­tel­la­en klum­per

Ud over af­gø­ren­de be­tyd­ning af de en­kel­te kam­pe sav­ner Hy­percu­be høj­de­punk­ter i lø­bet af en sæ­son. Alt af­gø­res i for­å­ret, hvor me­dal­jer­ne og nedryk­nin­gen for­de­les. Spæn­din­gen klum­per sam­men, og Nu­tel­la­en smø­res - så at si­ge - ik­ke jævnt ud over he­le brø­d­et.

» Der mang­ler dy­na­mik i den nu­væ­ren­de mo­del. Men til gen­gæld er der en høj grad af ret­fær­dig­hed og en­kelt­hed. Vi har et mål om at få en tur-

GODT OG SKIDT I HY­PERCU­BES ANA­LY­SE

PLUS­SER

ne­ring med me­re dy­na­mik. En dy­na­mik, der pres­ser det sport­s­li­ge ni­veau op, men hvor sjæ­len og ak­tø­rer­ne sam­ti­dig føl­ger med « , ly­der det fra Claus Thomsen, di­rek­tør i Di­vi­sions­for­e­nin­gen, der Lig­hed. Lil­le spred­ning mel­lem bedst og dår­ligst. En­kelt­hed. Klub­ben, der får fl est po­int, vin­der. har be­stilt ana­ly­sen hos Hy­percu­be.

Han hå­ber, at en even­tu­el ny tur­ne­rings­struk­tur med en øget dy­na­mik, kan gø­re klub­ber­ne og der­med Su­per­liga­en bed­re, end i dag.

» Det, der ud­vik­ler klub­ber­ne, er kam­pe, hvor der er no­get på spil, og hvor hol­de­ne spil­ler mod hold på et til­sva­ren­de ni­veau. Dem skal vi ger­ne ha­ve fl ere af « , si­ger Claus Thomsen.

Ud over for man­ge kam­pe uden be­tyd­ning for det sto­re bil­le­de samt for få af­gø­ren­de øje­blik­ke, pe­ger Hy­percu­be på det uli­ge an­tal af hjem­me­kam­pe samt den kas­se­for­me­de op- og nedryk­nings­struk­tur som ulem­per i den nu­væ­ren­de tur­ne­rings­struk­tur.

Det hol­land­ske ana­ly­se­fir­ma Hy­percu­be ro­ser Su­per­liga­en for dens en­kelt­hed og let­gen­nem­sku­e­li­ge struk­tur. Til gen­gæld bli­ver for me­get af spæn­din­gen gemt til sent i tur­ne­rin­gen, me­ner de.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.