VAR DET DØ

Med FC Vestsjæl­lands ne­der­lag til OB lig­ner det til for­veks­ling et far­vel til ch­eft ræ­ner Mi­cha­el Han­sen

BT - - ALKA SUPERLIGA - FY­RINGS­TRU­ET Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

Er FC Vestsjæl­lands ch­eftræ­ner, Mi­cha­el Han­sen, snart en fær­dig mand i Sla­gel­se- klub­ben? Tæn­ke tæn­ke ... ja, det er han nok?

For med 1- 2- ne­der­la­get til den di­rek­te nedryk­nings­ri­val, OB, i aft es på Har­boe Are­na i Sla­gel­se mis­se­de vestsjæl­læn­der­ne mu­lig­he­den for at ka­ste en red­nings­krans af sted mod nedryk­nings­stre­gen. I ste­det dri­ver FCV nu hjæl­pe­løst mod 1. di­vi­sion med ot­te po­int op til red­ning.

Den tid­li­ge­re pen­ge- on­kel i AGF har i FC Vestsjæl­lands Su­per­liga- tid væ­ret til ste­de ved for­svin­den­de få hjem­me­kam­pe. Han kun­ne hel­ler ik­ke skju­le, at der lå me­re end ba­re sponsor­ple­je og al­min­de­li­ge be­sty­rel­ses­drøft el­ser til grund for be­sø­get, da BT in­den kam­pen fan­ge­de ham midt i en ci­gar- stund.

» Kam­pen i aft en – den er jo ik­ke helt uvig­tig. «

Hvad skal der ske, hvis I ta­ber den?

» Der skal ske no­get. Det sker der jo al­tid, og det er jo li­ge me­get, om vi ta­ber el­ler vin­der. Men nu ta­ger vi en kamp ad gan­gen, « lød det kryp­tisk fra Kurt Andersen, der tid­li­ge­re på da­gen hav­de del­ta­get i et be­sty­rel­ses­mø­de.

Gok i nød­den

Ras­mus Fester­sen, FC Vestsjæl­lands målsco­rer, lig­ne­de – li­ge­som sin ch­eft ræ­ner – en mand på kanten af en kno­ck­out.

» Det var et gok i nød­den. Vi er nu i den grad tru­et på vo­res ek­si­stens. Det må vi in­drøm­me. Vi skal vel mini­mum vin­de halv­de­len af de re­ste­ren­de kam­pe. «

Skal I gø­re det med Mi­cha­el Han­sen ved ro­ret?

» Det er ik­ke os, der be­stem­mer, hvem der skal væ­re træ­ner. Men han har fuld op­bak­ning fra os. Og vi hå­ber, at han er her en del tid end­nu, « lød det fra Ras­mus Fester­sen.

OB- træ­ner Ove Pe­der­sen, der var med til at fø­re FCV op samt kon­so­li­de­re klub­ben i Su­per­liga­en, stod med en un­der­lig smag i mun­den eft er kam­pen, der alt­så kan gø­re hans tid­li­ge­re as­si­stent ar­bejds­løs.

» Jeg tænk­te ik­ke på det un­der kam­pen. Men ja, det fø­les nu lidt mær­ke­ligt at væ­re med til at skub­be dem mod nedryk­ning. Især for­di jeg sy­nes, at de er for go­de til ryk­ke ned, « sag­de Ove Pe­der­sen.

FC Vestsjæl­land mø­der FC Nord­s­jæl­land i næ­ste run­de - med el­ler uden Mi­cha­el Han­sen.

TIRS­DAG 10. MARTS 2015

Mi­cha­el Han­sen lig­ner en mand, der snart kan væ­re for­tid i FC Vestsjæl­land ef­ter 1- 2- ne­der­la­get til OB i af­tes.

Fo­to: Anders Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.