DO­PIN­GRAP­POR­TEN Bjar­ne Ri­is glim­rer ved sit fra­vær

Den læn­ge ven­te­de rap­port fra CIRC om cy­kel­spor­tens til­stand ka­ster lys over en sport mart­ret af skandaler og dår­lig le­del­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OVER­BLIK Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk Fo­to: EPA

Den har væ­ret læn­ge un­der­vejs, rap­por­ten fra Cycling In­de­pen­dent Re­form Com­mis­sion ( CIRC), som den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on, UCI, ned­sat­te i ja­nu­ar 2014 på for­an­led­ning af Bri­an Cook­son, der blev valgt som ny præ­si­dent tre må­ne­der for­in­den.

Der­for har der med ret­te væ­ret sto­re for­vent­nin­ger til den om­fat­ten­de un­der­sø­gel­se, som skul­le gran­ske cy­kel­spor­tens do­ping­kul­tur og struk­tu­rel­le pro­ble­mer fra den mest for­dunk­le­de epo­ke i 1990er­ne og frem til i dag.

Den 227 si­der lan­ge rap­port skuf­fer dog over­ord­net, for me­get af ind­hol­det er vel­do­ku­men­te­ret stof og for lidt pe­ger kon­struk­tivt fremad.

BT kig­ger her på nog­le af de væ­sent­li­ge punk­ter i rap­por­ten. LÆS ME­RE OM RAP­POR­TEN PÅ SI­DE 12 Selv om Bjar­ne Ri­is fle­re gan­ge er ble­vet nævnt som med­vi­den­de om brug af do­ping hos fle­re af si­ne stjer­ne­ryt­te­re i sin tid som hol­de­jer på Team CSC og Saxo Bank, bli­ver det for­hold ik­ke nævnt i CIRC- rap­por­ten.

Ri­is, der til­stod at ha­ve brugt do­ping som ak­tiv i 2007, har i gen­tag­ne til­fæl­de haft top­ryt­te­re med for­bin­del­se til den span­ske bloddo­ping­spe­ci­a­list Eu­fe­mi­a­no Fu­en­tes.

Der­for var Bjar­ne Ri­is for­lods ud­pe­get som en af de le­den­de per­so­ner i cy­kel­spor­ten, der kun­ne ha­ve mest at mi­ste ved CIRCrap­por­ten. Bjar­ne Ri­is har – sam­men med Mi­cha­el Ras­mus­sen – af­gi­vet for­kla­ring over for kom­mis­sio­nen.

TIRS­DAG 10. MARTS 2015

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.