Con­ta­dor modt­og sær­be­hand­ling

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CIRC- rap­por­ten kon­klu­de­rer, at den span­ske eta­pe­løbs­kon­ge Al­ber­to Con­ta­dor fik ’ sær­be­hand­ling’, da han i 2010 blev te­stet po­si­tiv for brug af clen­bu­te­rol.

Ik­ke de­sto min­dre blev han idømt en to­årig ka­ran­tæ­ne ef­ter et me­get lang­va­rigt sags­for­løb, der slut­te­de ved den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol og be­tød, at Con­ta­dor blev fra­ta­get sej- ren i Tour de Fran­ce i 2010 og Giro d’Ita­lia i 2011.

Det hø­rer dog med til lig­nin­gen om­kring Con­ta­dor, at net­op sa­ger for brug af clen­bu­te­rol bli­ver be­hand­let vidt for­skel­ligt fra sag til sag, og at en ræk­ke sport­s­u­dø­ve­re er ble­vet blankt fri­kendt i til­fæl­de af po­si­tiv­test på grund af sand­syn­lig­he­den for foru­re­ne­de fø­de­va­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.