Do­ping ek­si­ste­rer sta­dig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Trods im­ple­men­te­ring af det bi­o­lo­gi­ske pas, et me­re fin­ma­sket net og langt fle­re kon­trol­ler uden for kon­kur­ren­ce, bli­ver der sta­dig brugt præ­sta­tions­frem­men­de stof­fer. Især så­kald­te mi­kro­do­se­rin­ger af epo og kor­ti­son- præ­pa­ra­ter. CIRC ud­tryk­ker be­kym­ring for, at ryt­te­re med en for­tid som bru­ge­re af do­ping, fort­sæt­ter med at ar­bej­de i spor­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.