Hyg­ge­læs­ning for Bjar­ne Ri­is

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET VAR IK­KE just bom­ber, do­pin­grap­por­ten be­stilt af UCI in­de­holdt. Langt det me­ste af un­der­sø­gel­sen, der byg­ger på in­ter­view med en ræk­ke ryt­te­re, læ­ger, sport­s­di­rek­tø­rer og an­dre med til­knyt­ning til cy­kel­spor­ten, var kendt stof. For ja, vi vid­ste godt, at der blev dopet i 90er­ne og langt op i 00er­ne. At der sta­dig er do­ping – om end i min­dre om­fang nu – er vel hel­ler ik­ke re­vo­lu­tio­ne­ren­de nyt. FOR BJAR­NE RI­IS, der selv er gen­stand for den dan­ske un­der­sø­gel­se, som An­ti Do­ping Dan­mark er i gang med, må det væ­re be­ro­li­gen­de læs­ning. Han er selv nævnt for sin tid som ak­tiv ryt­ter. Og der er unæg­te­ligt lø­bet en del vand un­der den be­røm­te bro si­den de da­ge. Men ik­ke et ord om rol­len som hol­de­jer i en be­tændt tid, hvor fl ere ryt­te­re si­den har for­talt om or­ga­ni­se­ret do­ping på hol­det. Hel­ler ik­ke et ord om, hvor­vidt cy­kel­spor­ten skal ren­ses for per­so­ner med en do­ping­for­tid, hvil­ket hav­de væ­ret no­get me­re ra­di­kalt.

Med an­dre ord: Bjar­ne Ri­is kan læ­se rap­por­ten, læg­ge den til si­de og væ­re præ­cis li­ge så til­freds, som han el­lers måt­te væ­re.

Min for­ud­si­gel­se er da og­så, at når den dan­ske rap­port ( ja, den der har væ­ret over to år un­der­vejs) kom­mer ( og her er bud­det, at det sker i den­ne må­ned), vil Bjar­ne Ri­is væ­re stort set li­ge så let­tet, for­di grundsub­stan­sen vil væ­re den sam­me. Vi får be­lyst – nok en­gang – at cy­kel­spor­ten har væ­ret in­fi ce­ret af do­ping. At Bjar­ne Ri­is gi­vet­vis har væ­ret vi­den­de om det me­ste. Men kon­klu­sio­nen vil eft er alt at døm­me væ­re, at der ik­ke er lov­hjem­mel til en straf, for­di det be­vi­se­li­ge fal­der for for­æl­del­ses­fri­sten. DET FÅR IK­KE kon­se­kven­ser for hans vir­ke som ge­ne­ral ma­na­ger på Tin­koff - Saxo- mand­ska­bet. Oleg Tin­kov er li­geg­lad med for­ti­den, og Lars Sei­er Christensen fra Saxo Bank vil hel­ler ik­ke væ­re cho­ke­ret, men fast­slå, at det af­gø­ren­de er, at der ik­ke er sket ulov­lig­he­der i hans tid som sponsor. Og at Bjar­ne Ri­is er en fi n fyr med fan­ta­sti­ske ev­ner til at dri­ve et cy­kel­hold. SÅ VÆR­S­GO. ALT er godt. Bjar­ne Ri­is er sta­dig en del af spor­tens øver­ste hie­rar­ki. Men det æn­drer ik­ke på, at det sta­dig er ønsk­vær­digt med et me­re ra­di­kalt op­gør med for­ti­den. Især når der fort­sat er en do­ping­kul­tur i spor­ten, hvis man skal tro rap­por­ten. Javist, det er mu­ligt for en ren ryt­ter at kæm­pe på no­gen­lun­de li­ge vil­kår som de kr­ud­te­de, men sny­de­ri­et er der. Og med tan­ke på, at man­ge af de ryt­te­re, der i for­ti­den ud­nyt­te­de he­le me­di­cin­ska­bet, i dag le­der hold, skyl­der spor­ten sig selv at fi nde ud af, hvad man vil gø­re ved det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.