ADD- di­rek­tør ro­ser rap­port

An­ti Do­ping Dan­marks di­rek­tør, Chri­sti­na Fri­is Johansen, kal­der CIRC- rap­por­ten for ’ et so­lidt styk­ke ar­bej­de’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ROS Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Der blev fe­jet un­der gulv­tæp­pet, mi­s­in­for­me­ret, nog­le gan­ge lø­jet, for­skel­s­be­hand­let og så blev der kørt fan­dens stærkt på bi­o­ke­misk jet­ben­zin.

Oven­stå­en­de er blot nog­le af de kon­klu­sio­ner, der står at læ­se i den 227 si­der lan­ge rap­port fra Cycling In­de­pen­dent Re­form Com­mis­sion til en sam­let pris af 22 mil­li­o­ner kro­ner, som den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on, UCI, of­fent­lig­gjor­de i går.

Blandt de dan­ske stem­mer, der har bi­dra­get til den me­get om­tal­te rap­port, er An­ti Do­ping Dan­marks kon­sti­tu­e­re­de di­rek­tør, Chri­sti­na Fri­is Johansen.

Hun er glad for det sam­le­de værk fra cy­kel­spor­tens mo­der­or­ga­ni­sa­tion:

» Det er en god rap­port, et so­lidt styk­ke ar­bej­de og en til­bunds­gå­en­de ana­ly­se i de be­skyld­nin­ger, der har væ­ret ret­tet mod UCIs tid­li­ge­re le­del­se pri­mært. «

Men det er og­så en rap­port, som er me­get bag­ud­sku­en­de, hvor den kun­ne ha­ve pe­get fremad i for­hold til en vur­de­ring af de tid­li­ge­re ryt­te­re som Bjar­ne Ri­is, der i dag ar­bej­der som le­der i cy­kel­spor­ten. Hvor­for?

» Det er en del af præ­mis­sen for CIRC- rap­por­ten, at den be­skæf­ti­ger sig med ge­ne­rel­le kom­me til bunds i, hvor stort do­ping­pro­ble­met er i dag. Det er rig­tigt svært at af­dæk­ke, og det be­kræf­ter den­ne un­der­sø­gel­se og­så. «

Men kan man ana­ly­se­re sig ud af det? Er det ik­ke et spørgs­mål om at bli­ve bed­re til at te­ste og kon­trol­le­re?

» Det er den ene del af det, men som CIRC- rap­por­ten og­så slår på, skal det sup­ple­res med må­l­ret­tet ef­ter­forsk­ning og så det at kun­ne gå ef­ter de per­so­ner, der er be­grun­det mi­stan­ke imod. «

An­ti Do­ping Dan­mark har i me­re end halvan­det år bars­let med en un­der­sø­gel­se, der i lig­hed med CIRC- rap­por­ten skul­le af­dæk­ke do­ping­pro­ble­ma­tik­ken i dansk cy­kel­sport. Iføl­ge ADD- di­rek­tø­ren er den dog ik­ke fær­dig end­nu.

Chri­sti­na Fri­is Johansen ( th.) blev kon­sti­tu­e­ret som di­rek­tør for An­ti Do­ping Dan­mark, da Lo­ne Han­sen til­t­rå­d­te som di­rek­tør for Team Dan­mark tid­li­ge­re i år. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.