’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Chri­sti­na Fri­is Johansen

Der er in­gen af­slø­rin­ger af do­ping- sa­ger, man ik­ke kend­te til i for­vej­en. Det har ik­ke væ­ret dens fo­kus

møn­stre og be­skyld­nin­ger mod UCIs le­del­se. Der er in­gen af­slø­rin­ger af do­pings­a­ger, man ik­ke kend­te til i for­vej­en. Det har ik­ke væ­ret dens fo­kus. «

Brug for me­re ana­ly­se

Der bli­ver ik­ke de­sto min­dre frem­sat på­stan­de i rap­por­ten, som hur­tigt får sat en dags­or­den i me­di­er­ne. Ek­sem­pel­vis at 90 pro­cent af fel­tet er sta­dig dopet. Hvad si­ger du til det?

» Det er der en ryt­ter, som har sagt i rap­por­ten, ja. Ved­kom­men­de si­ger, at det kun­ne væ­re 90 pro­cent, men der er og­så en ryt­ter som si­ger, at an­tal­let af dope­de ryt­te­re må­ske er 20 pro­cent el­ler fær­re. «

Så hvis jeg ta­ger 10 dan­ske prof- ryt­te­re, er halv­de­len af dem dope­de?

» Nej, det vil­le væ­re at stræk­ke den. Som CIRC- rap­por­ten og­så kon­klu­de­rer, er der be­hov for me­re ana­ly­se og fle­re un­der­sø­gel­ser for at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.