EN SEJR FRA SEN­SA­TIO­NEN

Rung­sted Is­ho­ck­ey har to mat­ch­bol­de i jag­ten på en plads i se­mi­fi­na­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SLUT­SPIL Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk U20- land­stræ­ner TV 2 Sport Rø­d­ov­re- top­sco­rer BT Fo­to: Jan Kors­gaard

2.460 er det magi­ske tal. Fle­re må der ik­ke prop­pes ind i Saxo Bank Are­na.

Der var to­talt ud­solgt fre­dag i den 43 år gam­le skøjte­hal i Hørs­holm, og det bli­ver der og­så i af­ten, når Rung­sted Is­ho­ck­ey kan spil­le sig i DM­se­mi­fi­na­len med en sejr over grund­se­ri­ens vin­der, Her­ning Blue Fox.

» Bil­letsal­get er rød­g­lø­de­n­de, « si­ger Rung­sted Is­ho­ck­eys di­rek­tør, Thomas Fri­berg, før den vig­tig­ste kamp i fle­re år for den nord­s­jæl­land­ske tra­di­tions­klub.

Rung­sted smed den før­ste mat­ch­bold væk søn­dag i Her­ning, men har sta­dig to til­ba­ge med en sen­sa­tio­nel 3- 2- fø­ring i bedst af syv- se­ri­en.

Kan mang­le nøg­le­spil­ler

Om ch­eftræ­ner Per Hol­ten Møller kan dis­po­ne­re over en af si­ne nøg­le­spil­le­re, Phil Pa-

Mit bud:

TIRS­DAG 10. MARTS 2015 quet, af­gø­res først i dag.

Den ca­na­di­ske ba­ck fik mat­ch­straf i Her­ning. Iføl­ge dom­mer­ne for en spea­ring mod ho­ved- og hals­re­gio­nen på Vi­ctor Ba­ck­man.

Men den vi­deo­op­ta­gel­se, BT har set, vi­ser ik­ke klart, om Phil Paquet prik­ke­de til den sven­ske wing i ho­ved- og hals­re­gio­nen el­ler i bry­stet.

Selv om han var sur over en slas­hing over hån­den og vil­le hæv­ne sig, var det en tå­be­lig og må­ske kost­bar hand­ling af ca­na­di­e­ren.

Dra­ma­tisk af­slut­ning

Episo­den un­der­stre­ger den ner­ve og det tem­pe­ra­ment, der er i se­ri­en, og der er ga­ran­ti for en højdra­ma­tisk af­slut­ning i en eu­forisk kulis­se.

En sejr til Rung­sted be­ty­der, at der umid­del­bart ef­ter kam­pen, der sen­des på TV 2 Sport, fo­re­ta­ges mat­ch­ning til de to se­mi­fi­na­ler, hvor før­ste run­de spil­les fre­dag.

Vin­der Her­ning og kvit­te­rer til 3- 3, spil­les den sy­ven­de kamp fre­dag i Her­ning og før­ste run­de i se­mi­fi­na­ler­ne tirs­dag næ­ste uge.

Mit bud: Mit bud: Sjæl­land­sk sejr. Før play­off tro­e­de jeg ik­ke på Rung­sted, men det gør jeg nu. Hol­det har over­ra­sket. Sjet­te kvart­fi­na­le mel­lem Rung­sted Is­ho­ck­ey og Her­ning Blue Fox spil­les kl. 19.25 og vi­ses på TV2 Sport.

Eks­per­ter­ne er ue­ni­ge før play­off- dra­ma­et mel­lem Rung­sted Is­ho­ck­ey og Her­ning Blue Fox

Mit bud:

Rung­steds Car­lo Fi­nuc­ci jub­ler ef­ter en scor­ing i kamp to mod Blue Fox. Hvem jub­ler ef­ter den sjet­te kamp?

» Må­l­mands­spil­let bli­ver en me­get af­gø­ren­de fak­tor. I mi­ne øj­ne har Her­ning den bed­ste må­l­mand i Lu­bos Pis­ar, men det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at han og­så er bedst i mor­gen ( i dag, red.). Rung­steds Za­ne Ka­lem­ba har spil­let stærkt i play­off med en shu­tout i den fjer­de kamp. Jeg tror ik­ke, han luk­ker man­ge mål ind. Er­fa­rin­gen er og­så en vig­tig fak­tor, især i den her ty­pe kam­pe med stort ner­ve­pres. Tæl­ler den i Her­nings favør, gi­ver en ud­solgt hal til gen­gæld et plus til Rung­sted. Et par tu­sin­de lar­men­de fans kan gi­ve et hold vin­ger. «

Rung­sted vin­der.

» Her­ning Blue Fox vil læg­ge et stort pres på Rung­steds for­svar. Ind­til den fem­te kamp gjor­de hol­det ar­bej­det re­la­tivt let for Za­ne Ka­lem­ba ved at sky­de for langt ude­fra. Hol­det var far­li­ge­re og me­re ag­gres­sivt for­an mål i søn­dags i Her­ning, og det bli­ver svært for Rung­sted at hol­de Her­ning ude på kan­ter­ne. Der kom­mer pres på ba­ck­er­ne Joachim Hol­ten Møller og Jo­el Jo­hans­son, hvis Phil Paquet ik­ke spil­ler. De vil væ­re på isen halv­de­len af ti­den og får svært ved at stå imod. «

En fifty- fifty kamp. Men vin­der Her­ning, vin­der hol­det og­så den sy­ven­de.

» In­den play­off tip­pe­de jeg Her­ning, Søn­derjy­ske, Fre­de­riks­havn og Es­b­jerg i se­mi­fi­na­len. Og jeg tror sta­dig, at Blue Fox bli­ver det fjer­de hold. Her­ning har stør­re bredde og en stær­ke­re of­fen­siv, og har en unik men­tal styr­ke, som kom­mer af er­fa­rin­gen og tra­di­tio­nen. Per Hol­ten Møl­lers spil­le­re har løf­tet sig mar­kant, men den svæ­re­ste kamp er som be­kendt den næ­ste. Jeg tviv­ler på, Rung­sted slår et des­pe­rat Her­ning- hold. Der er en grund til, at Blue Fox med nav­ne som Lu­bos Pis­ar, Da­ni­el Nielsen, Hen­rik Eriks­son, Pe­tr Ka­lus og Kasper Degn vandt grund­se­ri­en. «

Her­ning vin­der se­ri­en 4- 3.

» Jeg hav­de selv­føl­ge­lig hå­bet, at det var os, der hav­de stå­et i Rung­steds si­tu­a­tion. Men så­dan skul­le det ik­ke væ­re. Vi af­slut­te­de sæ­so­nen for dår­ligt. Rung­sted har spil­let di­sci­pli­ne­ret på hjem­me­ba­ne. Al­le mand har sto­let på den ga­me­plan, træ­ne­ren har lagt. I en fyldt are­na er til­sku­er­ne den sy­ven­de mand på isen, og det gi­ver Rung­sted et plus, som kan bli­ve af­gø­ren­de i en tæt se­rie. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.