MIRAKELMANDEN

Be­hand­le­ren, der kal­des ’ de kend­tes mira­kel­mand’, er med Ke­vin Magnus­sen i Mel­bour­ne for at få dan­ske­ren i For­mel 1- form

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRÆ­NINGS­PAS Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Fo­to: AFP/ Reu­ters

Ke­vin Magnus­sen får hjælp af den dan­ske træ­nings­spe­ci­a­list Thomas Jør­gen­sen før sit over­ra­sken­de For­mel 1- co­me­ba­ck i Au­stra­li­en.

I går løb de op ad bjergskrå­nin­ger sam­men i om­rå­det Mo­unt Bul­ler. Et bjer­grigt om­rå­de, om­trent 230 ki­lo­me­ter væk fra For­mel 1- ba­nen i Al­bert Park i den cen­tra­le del af Mel­bour­ne.

Ke­vin Magnus­sen og hans per­son­li­ge træ­ner Thomas Jør­gen­sen ar­bej­der på høj­tryk for at få dan­ske­ren i For­mel 1- form.

Det lyk­ke­des i går ik­ke BT at kom­me i kon­takt med Thomas Jør­gen­sen om hans op­hold med Ke­vin Magnus­sen i Mel­bour­ne. Men via so­ci­a­le me­di­er som Twit­ter og In­s­ta­gram ind­vie­de bå­de be­hand­le­ren og Ke­vin Magnus­sen de­res føl­ge­re i da­gens stra­bad­ser i bjer­ge­ne.

’ Hav­de en smuk van­dre­tur i Mo­unt Bul­ler med min træ­ner @ TJPro­tre­at­ment. Der var en ret fl ot ud­sigt på top­pen,’ skrev Ke­vin Magnus­sen på Twit­ter ledsa­get af to bil­le­der fra de­res træ­nings­tur sam­men.

Thomas Jør­gen­sen for­tal­te på In­s­ta­gram, at han hav­de heg­let Ke­vin Magnus­sen gen­nem tre hår­de træ­nings­pas i lø­bet af da­gen.

Sam­ar­bej­det mel­lem den dan­ske For­mel 1- stjer­ne og be­hand­le­ren har stå­et på i to­tre år, og Ke­vin Magnus­sen be­nyt­ter ham pri­mært, når han er hjem­me i Dan­mark og skal hol­de for­men ved li­ge.

Thomas Jør­gen­sen har si­den ok­to­ber 2006 op­byg­get et ry som en mira­kel­mand hos lan­dets stør­ste sport­s­stjer­ner, hvor Jør­gen­sens kli- nik, Pro­Tre­at­ment, har fl ere pro­mi­nen­te nav­ne som fa­ste kli­en­ter.

Ud­over Ke­vin Magnus­sen ar­bej­der Thomas Jør­gen­sen med Ni­ck­las Bendt­ner, Si­mon Kjær og Thomas Ka­h­len­berg.

Han er især be­røm­met for at kun­ne fi nde år­sa­gen til ska­der, som an­dre spe­ci­a­li­ster har op­gi­vet at hel­bre­de, men sam­ti­dig få kli­en­ten hur­tigt til­ba­ge i top­form.

Det har Thomas Jør­gen­sen gjort med ek­sem­pel­vis den nær­mest kro­nisk ska­de­de fod­bold­spil­ler Leon An­drea­sen.

Det gør nas

En an­den fod­bold­spil­ler, som har væ­ret i be­hand­ling hos Thomas Jør­gen­sen, er FC Midtjyl­lands Kri­sti­an Bach Bak.

Det ske­te, da Bach Bak spil­le­de i hol­land­sk fod­bold. Her op­søg­te han den dan­ske be­hand­ler for at kom­me af med be­tæn­del­se i akil­les­se­nen.

» Jeg hav­de få­et at vi­de, at jeg skul­le hol­de tre- fi re må­ne­ders pau­se for at få det væk, « si­ger Kri­sti­an Bach Bak, som for­tæl­ler, at Thomas Jør­gen­sen fi k be­tæn­del­sen til at for­svin­de på ti da­ge.

» Han bru­ger en spe­ci­el tek­nik ved at ned­bry­de det sted, man har ondt i i for­vej­en. Du har så ondt i en pe­ri­o­de, men så for­svin­der smer­ter­ne. Det er en tek­nik, han selv må for­kla­re. Den gør nas, men det vir­ker, « ud­dy­ber FCM- spil­le­ren.

Det er kun et par da­ge si­den, at Thomas Jør­gen­sen lan­de­de i Mel­bour­ne og check­e­de ind på by­ens fas­hio­nab­le Hilt­on Ho­tel South Wharf. En ho­telkæ­de, McLa­ren be­nyt­ter, når tea­met er ude til sæ­so­nens For­mel 1- løb.

Søn­dag ind­led­te han og Ke­vin Magnus­sen den fy­si­ske træ­ning sam­men, hvor Thomas Jør­gen­sen iføl­ge In­s­ta­gram og­så hav­de den 22- åri­ge

TIRS­DAG 10. MARTS 2015 ra­cer­kø­rer på mas­sa­ge­brik­sen.

Thomas Jør­gen­sen har si­den 2013 væ­ret til­knyt­tet McLa­ren som kon­su­lent, og Ke­vin Magnus­sen har valgt at ta­ge Thomas Jør­gen­sen med til Au­stra­li­en, for­di dan­ske­ren mi­ste­de sin per­son­li­ge træ­ner hos McLa­ren, fi nnen Ant­ti Vi­eru­la.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.