Wel­beck straf­fe­de sin barn­dom­s­klub

Ar­se­nal er vi­de­re til FA Cup- se­mi­fi­na­len ef­ter 2- 1- sejr over Man­che­ster Uni­ted i dra­ma­tisk op­gør på Old Traf­ford

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Reu­ters

FA CUP. KVART­FI­NA­LE Dan­ny Wel­beck spil­le­de ik­ke en sær­lig god kamp, men da chan­cen bød sig ef­ter en ti­mes spil, slog han til. Ef­ter en for blød til­ba­ge­læg­ning af An­to­nio Va­len­cia, duk­ke­de an­gri­be­ren op og prik­ke­de den for­bi David de Gea til det, der skul­le bli­ve det en­de­li­ge re­sul­tat, 2- 1 til Ar­se­nal.

Ef­ter 73 mi­nut­ter blev Wel­beck skif­tet ud for­an et pu­bli­kum, der rej­ste sig op og klap­pe­de ad ham – og­så selv om han jub­le­de ef­ter sin scor­ing.

Iføl­ge Wel­becks hold­kam­me­rat Per Mer­tesa­ck­er var må­let en bit­ter­sød op­le­vel­se for den 24- åri­ge an­gri­ber.

» Dan­ny Wel­beck var en fan­ta­stisk spil­ler i Uni­ted. Han er lidt stil­le ne­de i om­klæd­nings­rum­met li­ge nu. Jeg tror, det og­så smer­ter

Man­che­ster Uni­teds mu­lig­he­der for at ven­de kam­pen blev kraf­tigt for­rin­get, da Án­gel Di Maria fik to gu­le kort i sam­me om­bæ­ring, da der var spil­let 77 mi­nut­ter. Først fik ar­gen­ti­ne­ren et for at flyt­te bol­den ved et fris­park. Det an­det kort kom li­ge ef­ter, ef­ter Án­gel Di María hev fat i dom­mer Mi­cha­el Oli­vers trø­je. Hvor fru­stre­ret Uni­ted­s­pil­le­ren end var, var der in­gen trøst at hen­te hos ma­na­ger Lou­is van Gaal.

» Jeg me­ner, at han rør­te dom­me­ren, og det er for­budt i al­le lan­de, så han har in­gen und­skyld­nin­ger, sag­de Lou­is van Gaal ef­ter kam­pen.

I den an­den se­mi­fi­na­le skal Aston Vil­la mø­de vin­de­ren af om­kam­pen mel­lem Li­ver­pool og Bla­ck­burn.

Dan­ny brin­ger Ar­se­nal for­an 2- 1 mod Man­che­ster Uni­ted, mens Chris Smal­ling og må­l­mand David de Gea ( th.) kun kan se til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.