Hjem til Vi­borg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CIRK­LEN SLUT­TES Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk

Team Tvis Holste­bros ru­ti­ne­re­de ven­stre fløj Ann Gre­te Nør­gaard, og­så bed­re kendt som ’ AG’, skif­ter ef­ter sæ­so­nen på en tre­årig kon­trakt til sin fø­de­by og Vi­borg HK, hvor hun spil­le­de fra 2000 til 2006 og igen fra 2008 til 2009.

Vi­borg HK har det se­ne­ste styk­ke tid sagt far­vel til en del spil­le­re og træ­ner Chri­sti­an Dal­mo­se, og sport­s­le­del­sen er der­for i fuld gang med at få nye spil­le­re på plads til den nye sæ­son.

» Jeg glæ­der mig rig­tig me­get til at væ­re med til at byg­ge klub­ben lidt op igen. Jeg tror, al­le har kun­net se i den se­ne­ste pe­ri­o­de, at der skal ar­bej­des med nog­le ting. Man skal til­ba­ge til nog­le af de gam­le vær­di­er, og der skal ar­bej­des hår­de­re på tin­ge­ne. Man er nødt til at sæt­te tæ­ring ef­ter næ­ring, og den pro­ces tæn­der jeg rig­tig me­get på, « si­ger Ann Gre­te Nør­gaard og til­fø­jer:

» Rent per­son­ligt tror jeg, det kan væ­re med til at gi­ve mig et ener­giboost at skif­te mil­jø. Jeg har væ­ret sinds­sygt glad for at væ­re i TTH, og det kun­ne og­så ha­ve væ­ret en rig­tig fin løs­ning at bli­ve der, men jeg har ba­re haft en for­nem­mel­se i ma­ven, at jeg træng­te til at kom­me lidt ud på dybt vand igen for at ud­vik­le mig yder­li­ge­re. «

Hårdt ar­bej­de

Med si­ne 110 kam­pe for det dan­ske lands­hold kom­mer 31- åri­ge ’ AG’ til at til­fø­re Vi­borg HK en mas­se ru­ti­ne, og hun tror da og­så selv på, at hun kan væ­re med til at ryk­ke klub­ben.

» Jeg bi­dra­ger med vin­der­men­ta­li­tet og hårdt ar­bej­de. Jeg var med til at vin­de seks me­dal­jer, sidst jeg var der, men jeg har og­så for­stå­el­se for, at klub­ben er et an­det sted nu, og det kom­mer til at kræ­ve hårdt ar­bej­de. Jeg me­ner, at jeg har nog­le af de red­ska­ber, der skal til for, at Vi­borg kan for­bli­ve i top­pen af dansk hånd­bold, « si­ger hun.

Lands­holds­fløj­en Ann Gre­te Nør­gaard skif­ter fra Team Tvis Holste­bro til Vi­borg fra næ­ste sæ­son. Fo­to: Jo­han Ga­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.