’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Per Mer­tesa­ck­er

Han er lidt stil­le ne­de i om­klæd­nings­rum­met li­ge nu. Jeg tror, det og­så smer­ter ham lidt ( at sco­re mod Uni­ted, red.), for­di han var der i så lang tid

ham lidt ( at sco­re mod Uni­ted, red.), for­di han var der i så lang tid. Vi har for­søgt at si­ge til ham, at han godt må ny­de sær­li­ge øje­blik­ke med Ar­se­nal, « lød det fra den ty­ske for­sva­rer.

Rødt til Di María

Ar­se­nal, der er for­sva­ren­de po­kal­me­ster, mø­der en­ten Brad­ford Ci­ty el­ler Re­a­ding på Wem­bley i FA Cup- se­mi- fi­na­len, og Ar­se­nal- ma­na­ger Arsè­ne Wen­ger hav­de ef­ter lod­træk­nin­gen ik­ke en øn­ske­mod­stan­der af de to.

» Sid­ste år spil­le­de vi en be­svær­lig kamp på Wem­bley i se­mi­fi­na­len, og det for­ven­ter vi at gø­re igen, « sag­de han ef­ter kam­pen med hen­vis­ning til op­gø­ret mod Cham­pions­hip- hol­det Wi­gan, som først blev af­gjort ef­ter straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.