Had- imam po­li­ti­an­meldt Den kon­tro­ver­si­el­le Hizb ut- Ta­hrir- imam Ha­jj Saa­ed, der tord­ne­de imod jø­der da­gen før ter­r­or­an­gre­bet 14. fe­bru­ar i år, er nu ble­vet po­li­ti­an­meldt

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk kaak@ bt. dk

HAD­TA­LE

Kaa­re Kron­berg Imam Ha­jj Saa­ed fra Al- Faruq- mo­ske­en på Nør­re­bro ri­si­ke­rer nu at få en straff esag på hal­sen eft er at ha­ve op­for­dret til vold imod jø­der.

Han er nem­lig ble­vet po­li­ti­an­meldt.

Det frem­går af et svar til Dansk Fol­ke­par­tis Martin Hen­rik­sen fra ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S).

Sva­ret er gi­vet til Fol­ke­tin­gets Ud­valg for Ud­læn­din­geog In­te­gra­tions­po­li­tik eft er, at Martin Hen­rik­sen bad ju­stits­mi­ni­ste­ren kom­men­te­re BTs ar­tik­ler om had- ima­men fra 20. fe­bru­ar i år.

Seks da­ge eft er ter­r­or­an­gre­bet kun­ne BT nem­lig af­slø­re, at imam Ha­jj Saa­ed i en præ­di­ken til fre­dags­bøn­nen 13. fe­bru­ar er­klæ­re­de krig imod jø­der i Al- Faruq- mo­ske­en på Heim­dals­ga­de på Nør­re­bro i Kø­ben­havn.

Mo­ske­en lig­ger kun nog­le få hund­re­de me­ter fra Mjøl­ner­par­ken, hvor ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in søg­te til­fl ugt imel­lem de to ter­r­or­an­greb, der fandt sted 14. og 15. fe­bru­ar.

Un­der be­hand­ling

I sva­ret fra ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen står der:

‘ Jeg kan op­ly­se, at en per­son den 20. fe­bru­ar 2015 har ind­gi­vet en anmeldelse til po­li­ti­et mod den på­gæl­den­de imam i an­led­ning af ud­ta­lel­ser­ne i moskéen den 13. fe­bru­ar i 2015. Sa­gen er un­der be­hand­ling i Kø­ben­havns Po­li­ti,’ skri­ver mi­ni­ste­ren.

Po­li­ti­et be­kræft er, at man i øje­blik­ket kig­ger på sa­gen, men har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer.

Martin Hen­rik­sen fra Dansk Fol­ke­par­ti hil­ser po­li­tiets eft er­forsk­ning vel­kom­men.

» Det er godt, at po­li­ti­et ef­ter­for­sker sa­gen. Og det vil un­dre mig me­get, hvis ik­ke po­li­ti­et når frem til, at der er no­get at kom­me eft er, « si­ger han.

» Jeg ser det som en op­for­dring til at be­gå vold og ter­ror. Eft er­føl­gen­de har det og­så væ­ret frem­me, at ter­r­o­ri­sten be­søg­te mo­ske­en da­gen før, og man kan jo ik­ke af­vi­se, at det li­ge har skub­bet ham det sid­ste styk­ke, « si­ger Martin Hen­rik­sen.

Ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen har in­gen kom­men­ta­rer til sa­gen, da der er ta­le om en ver­se­ren­de straff esag.

’ Al­min­de­lig prak­sis’

Hizb ut- Ta­hrirs tals­mand Ju­nes Koch fryg­ter ik­ke po­li­ti­an­mel­del­sen.

» Det der med po­li­ti­an­mel­del­ser er ble­vet fuld­stæn­dig al­min­de­lig prak­sis hos man­ge dan­ske­re, når de ser no­get, som de ik­ke for­står. Så bli­ver det po­li­ti­an­meldt. Jeg har og­så op­le­vet, at vo­res lø­be­sed­ler er ble­vet po­li­ti­an­meldt, hvor der ik­ke har væ­ret no­get som helst hold i sa­gen, « si­ger Ju­nes Koch.

Han me­ner ik­ke, at der bli­ver op­for­dret til vold imod jø­der på vi­deo­en.

» Der bli­ver re­fe­ret til en hi­sto­risk kon­tekst i præ­di­ke­nen, og det er ta­get ud af en sam­men­hæng. Det er ik­ke no­get som helst i den sag. Han har ik­ke op­for­dret til vold el­ler drab. Han re­fe­re­rer ba­re til en hi­sto­risk be­gi­ven­hed. Jeg er over­be­vist om, at po­li­ti­et ik­ke fi nder no­get som helst, « si­ger Ju­nes Koch.

sris, kaak

Al- Faruq- mo­ske­en lig­ger ano­nymt i en bag­gård til Heim­dals­ga­de på Nør­re­bro. På det ind­sat­te fo­to ses Ima­men Ha­jj Saa­ed i et klip fra Youtu­be. Fo­to: Jens Astrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.