Af­slø­ret af vi­deo

BT - - NYHEDER -

PO­LI­TI­AN­MEL­DEL­SE

Imam Ha­jj Saa­eds kon­tro­ver­si­el­le præ­di­ken blev af­slø­ret af en vi­deo, som AlFaruq- mo­ske­en selv lag­de op på sin hjem­mesi­de. Her si­ger Ha­jj Saa­ed over­sat fra ara­bi­sk:

» Vo­res pro­fet hav­de jø­di­ske na­bo­er i Al Me­di­na. Øn­ske­de han tæt­te­re re­la­tio­ner, har­moni og di­a­log, så­dan som FN og dem der øn­sker at for­e­ne sand­hed og løgn? El­ler præ­di­ke­de han, at de skul­le be­tro sig til Al­lah? Når de kræn­ker de­res løft e og ik­ke ac­cep­te­rer hans kald, så ved du, hvad han gjor­de ved dem. Det står i hans Sira ( Muham­meds bog, red.), at han skal i krig med jø­de­r­ne «

Fol­ke­tings­kan­di­dat for De Kon­ser­va­ti­ve og Mel­le­møst­eks­pert Naser Khader kal­der ima­men for en ‘ upco­m­ing star’.

» Jeg ken­der den imam som en stor ’ upco­m­ing star’ in­den­for for det ek­stre­me mil­jø. Han er en stjer­ne hos Hizb ut- Ta­hrir og præ­di­ker me­get ha­de­fuldt mod Ve­sten og især jø­der, « sag­de Naser Khader til BT 20. fe­bru­ar.

Si­den kun­ne DR fø­je til, at ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in da­gen før an­gre­bet an­gi­ve­ligt var kom­met til fre­dags­bøn i mo­ske­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.