Lær af din far, El­bæk

BT - - DEBAT - AL­TER­NA­TI­VET Gre­naa KON­TANT­HJÆLP Hel­lerup

Hen­ning Sø­ren­sen

Par­ti­et Al­ter­na­ti­vet har nu sam­let un­der­skrift er nok til at kom­me på stem­me­sed­len ved det fo­re­stå­en­de fol­ke­tings­valg. Men par­ti­et er­ken­der, at det ik­ke kan nå at få et pro­gram for al­le po­li­ti­ske om­rå­der. Jeg er over­be­vist om, at Al­ter­na­ti­vet vil få en stør­re gen­nem­slags­kraft , hvis Uff e El­bæk ta­ger to af sin højsa­li­ge fars mær­kesa­ger op. El­bæk Pe­der­sen aft jen­te sin vær­nepligt i mi­li­tær­næg­ter­lej­ren i Grib Skov, da Tys­kland be­sat­te Dan­mark i 1940. Se­ne­re blev han læ­rer på Ry Højsko­le. Og i nog­le år var han chef for mi­li­tær­næg­ter­lej­ren i Grib Skov, in­den han slut­te­de sit ar­bejds­liv som for­stan­der for Sto­re Re­strup Højsko­le.

Sid­ste gang, jeg traf El­bæk, var i be­de­dags­fe­ri­en i 1972, hvor vi beg­ge delt­og i en stu­di­e­tur til EFs ho­ved­sæ­de i Bruxelles. El­bæk re­præ­sen­te­re­de den nystift ede Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EF. Jeg re­præ­sen­te­re­de SF, som den­gang var EU- mod­stan­der.

Der er be­hov for et par­ti ud­over En­heds­li­sten, som re­præ­sen­te­rer de an­ti­mi­li­ta­ri­sti­ske og pa­ci­fi sti­ske strøm­nin­ger samt EU- mod­stan­den i vort folk. Uff e El­bæks mu­lig­he­der for gen­valg vil øges be­ty­de­ligt, hvis Al­ter­na­ti­vet op­ta­ger de to hold­nin­ger i sit pro­gram og mar­keds­fø­rer dem med styr­ke.

Je­an- Ro­bert Fi­o­ri

Det ned­bry­der min tro på det dan­ske sy­stem, når jeg ser så me­get nai­vi­tet blandt po­li­ti­ke­re, der på­står, at man skal kun­ne dansk for at kun­ne få et job. Da jeg kom til Dan­mark i 1977, kun­ne jeg hver­ken dansk el­ler kend­te no­gen her. Jeg star­te­de med små job på re­stau­ran­ter og ho­tel­ler, sam­ti­dig med at jeg tog HF. Hvis jeg hav­de få­et øko­no­misk støt­te, vil­le jeg ba­re ha­ve sid­det der­hjem­me og spil­let på min gu­i­tar og nydt li­vet. Det er li­ge­som at vin­de i lotto, hvis man kan bli­ve for­sør­get af sam­fun­det og slip­pe for al­le de ube­ha­ge­lig­he­der for­bun­det med hår­de job.

Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.