Ja, ver­den er fos­sil­fri før år 2050

BT - - DEBAT - JO­HN NORD­BO

Kli­ma- og mil­jø­chef i WWF

la­de sig gø­re, at ver­den bli­ver fos­sil­fri, og vi kom­mer til at nå det in­den 2050. Men hvis vi føl­ger Bjørn Lom­borgs råd, så når vi det ik­ke. Vi har ik­ke brug for en el­ler an­den sov­jet­kom­mu­ni­stisk løs­ning på kli­mapro­ble­met, som går på at sæt­te for­ske­re ned i et rum for at udtæn­ke den sto­re løs­ning. Vi har brug for, at mar­kedskræft er­ne he­le ti­den hjæl­per, og at der er man­ge ak­tø­rer, som er med til at ud­vik­le tek­no­lo­gi­en.

DET KAN SAG­TENS

me­re end halv­de­len af den nye el­ka­pa­ci­tet fra ved­va­ren­de ener­gi. Sam­me år over­tog ved­va­ren­de ener­gi rol­len som den vig­tig­ste nye kil­de til el­pro­duk­tions­ka­pa­ci­tet i Ki­na. Det er klart, at vi ik­ke på få år ven­der he­le ver­dens ener­gi­for­sy­ning. Men vi har få­et vendt in­ve­ste­rings­strøm­men, og det ba­ner vej for, at vi på den lan­ge ba­ne får re­sten af ener­gi­for­sy­nings­sy­ste­met æn­dret. Det er ik­ke, for­di vi har løst pro­ble­met, men Lom­borgs skep­sis kan vi ik­ke bru­ge til så for­fær­de­ligt me­get, for vi har al­le sam­men et pro­blem, der sim­pelt­hen skal lø­ses.

I 2013 KOM

og so­le­ner­gi er kom­met me­get langt ned. På sol er de hal­ve­ret de se­ne­ste fem år. Og in­gen af de her tek­no­lo­gi­er er så mod­ne, at man ik­ke kan for­ven­te, at der sker pris­fald, el­ler at der kom­mer nye tek­no­lo­gi­er på mar­ke­det. Det er vig­tigt at få et in­ter­na­tio­nalt mål om at bli­ve fos­sil­fri, for hvis ver­den de­fi ni­tivt væl­ger den grøn­ne vej, så vil det på­vir­ke in­ve­ste­rin­ger­ne. F. eks. har den in­di­ske re­ge­ring meldt klart ud, at de sat­ser på ved­va­ren­de ener­gi – og det ale­ne kan om 10 år ha­ve dre­vet so­le­ner­gi så langt ned i pris, at det er for­nuft igt at sat­se på.

OM­KOST­NIN­GER­NE TIL VIND-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.