Nej, grøn ener­gi er alt for dyr

BT - - DEBAT - BJØRN LOM­BORG

Dir., Co­pen­ha­gen Con­sensus Cen­ter

det 13 pct. af ver­dens ener­gi, der kom­mer fra grøn ener­gi, og med me­get op­ti­mi­sti­ske og ure­a­li­sti­ske an­ta­gel­ser kan det kom­me op på 18,5 pct. i 2040 – og så skul­le vi de sid­ste 10 år frem til 2050 kom­me op på 100 pct? Nej! Vi vil bru­ge fos­si­le brænd­stoff er me­get læn­ge, med­min­dre vi kan fi nde en må­de at gø­re for­ny­bar ener­gi me­get bil­li­ge­re. I prin­cip­pet kan vi gø­re hvad som helst, hvis vi er vil­li­ge til at be­ta­le pri­sen. Men det vil væ­re over­or­dent­ligt

I DAG ER

dyrt at for­sy­ne he­le ver­den med grøn ener­gi, uden vi får vold­somt sto­re tek­no­lo­gi­ske gen­nem­brud.

enormt man­ge pen­ge på at subsi­di­e­re grøn ener­gi. Men det her hand­ler ik­ke om, at vi skal fø­le os godt til­pas i Dan­mark. Det er vin­du­es­py­nt, og det bat­ter ik­ke me­get i den sto­re bal­je, så læn­ge Ki­na, In­di­en og USA ik­ke kom­mer med – og det gør de ik­ke, så læn­ge grøn ener­gi ik­ke er me­get bil­li­ge­re. Dan­mark bru­ger en mas­se pen­ge på at subsi­di­e­re en mas­se in­eff ek­ti­ve grøn­ne løs­nin­ger, bl. a.

WWF VIL BRU­GE

den nye vind­møl­le­park på Horns Rev, hvor vi be­ta­ler over dob­belt så me­get, som vi no­gen­sin­de har be­talt for grøn ener­gi. Det er alt­så pen­ge, som vi kun­ne ha­ve brugt på at for­bed­re æl­dreomsorg, sko­ler osv. Det kan sag­tens væ­re, at fl in­ke folk, der er med­lem af WWF, ger­ne vil be­ta­le ek­stra for at fø­le sig som go­de men­ne­sker, men hvis vi skal lø­se kli­mapro­ble­met og ha­ve det me­ste af ver­den til at hol­de op med at bru­ge fos­si­le brænd­stoff er, så skal vi in­ve­ste­re i forsk­ning, så de næ­ste ge­ne­ra­tio­ner af grøn ener­gi bli­ver så bil­li­ge, at al­le vil ha­ve dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.