HVEM TØR SI­GE NEJ TIL PO­LI­TI­ET? ’’

Tirs­dag aft en for­hand­le­de par­ti­er­ne ter­r­or­pak­ke. Fort­sat ue­nig­hed om pen­ge og rets­sik­ker­hed.

BT - - DEBAT -

Iføl­ge fl ere for­hand­le­re er der ri­me­lig enig­hed om ind­hol­det, al­li­ge­vel teg­ner det ik­ke til, der kan lan­des en aft ale om en ter­r­or­pak­ke li­ge nu. De blå par­ti­er er be­kym­re­de for fi nan­si­e­rin­gen af re­ge­rin­gens ud­spil. Re­ge­rin­gen læg­ger nem­lig op til, at en del af pak­ken skal fi nan­si­e­res in­den for den kend­te ram­me. De ca. 50 mio. kr., som skal be­ta­le for ini­ti­a­ti­ver­ne i 2015 for­ven­tes at kun­ne fal­de på plads uden de sto­re kam­pe. Det er i åre­ne eft er, det po­li­ti­ske slags­mål for al­vor mel­der sig. UMID­DEL­BART LÆG­GER RE­GE­RIN­GEN op til, at ter­r­or­pak­ken i 2016, 2017 og 2018 skal fi nan­si­e­res in­den­for po­li­tiets mid­ler. Det be­ty­der na­tur­lig­vis, at an­dre ind­sat­ser så må pri­o­ri­te­res ned. Det be­kym­rer fl ere par­ter, her­un­der SF, som vil vi­de, hvad pen­ge­ne skal bru­ges til, og li­ge så vig­tigt, hvad pen­ge­ne så ik­ke kan bru­ges til. Ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen har eft er si­gen­de for­sik­ret om, at der kom­mer nye mid­ler til, men i me­get lø­se ven­din­ger om, at hun da ik­ke kan fo­re­stil­le sig den re­ge­ring, der ik­ke vil fi nde mid­ler­ne år for år på fi nans­lo­ven. Det vil man nor­malt kal­de et un­der­fi nan­si­e­ret ud­spil. Mon ik­ke og­så po­li­ti­et vil op­fat­te det så­dan. DER UDE­STÅR OG­SÅ fort­sat et væ­sent­ligt spørgs­mål om ret­sik­ker­hed, hvor Ven­stre og SF har fun­det sam­men. I re­ge­rin­gens ud­spil læg­ges der op til, at For­sva­rets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste skal kun­ne over­vå­ge dan­ske­re i ud­lan­det uden en dom­mer­ken­del­se. Juri­di­ske eks­per­ter har ad­va­ret kraft igt mod at gi­ve FE så sto­re be­fø­jel­ser. FLE­RE FOR­HAND­LE­RE SÅ ger­ne en så­kaldt norsk løs­ning, hvor man for­stær­ker til­sy­net i den ty­pe sa­ger kraft igt. Med en norsk mo­del vil man gå fra kvar­tals­vi­se til­syn til at ha­ve et til­syn, der kan re­a­ge­re in­den for 24 ti­mer, be­stå­en­de af en dom­mer og en slags tys- tys- ad­vo­kat, alt­så en ad­vo­kat, som skal ta­le den må­ske kom­men­de over­vå­ge­de dan­skers sag, før en af­gø­rel­se træff es. Ved­kom­men­de kan i sa­gens na­tur ik­ke ud­pe­ges af den over­vå­ge­de, der­for be­teg­nel­sen ’ tys- tys’. DA STATS­MI­NI­STE­REN spør­ge­ti­men i Fol­ke­tin­get tirs­dag sag­de, at eft er­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne skal ha­ve lov til at over­vå­ge folk, uden at man nød­ven­dig­vis har no­gen kon­kret mi­stan­ke mod folk, blev fl ere af for­hand­ler­ne af ter­r­or­pak­ken be­kym­re­de for, om re­ge­rin­gen er til at for­hand­le med. I for­vej­en fryg­ter

Ifl ere, at ju­stits­mi­ni­ste­ren en­der med at skub­be sto­re de­le af for­hand­lin­ger­ne til eft er­å­rets for­hand­lin­ger i po­li­ti­for­ligskred­sen. Og det fl er­tal uden om re­ge­rin­gen, der på­lag­de ju­stits­mi­ni­ste­ren at kom­me med en re­de­gø­rel­se om­kring ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn ( hvoraf de før­ste ele­men­ter skal fal­de om en uge), me­ner ik­ke, at Mette Fre­de­rik­sen vir­ker sær­ligt ’ imø­de­kom­men­de’. PAR­TI­ER­NE I BLÅ blok vil bå­de ha­ve øko­no­mi­ske og retspo­li­ti­ske for­sik­rin­ger. Det sam­me gæl­der SF. Der er no­gen uklar­hed om, hvad En­heds­li­sten vil, men klar­hed over, hvad de ik­ke vil, hvil­ket ir­ri­te­rer de øv­ri­ge for­hand­le­re. De har nem­lig no­te­ret sig, at En­heds­li­sten i Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion har stemt imod til­tag, der skul­le styr­ke sik­ker­he­den om­kring sy­na­go­gen i Krystal­ga­de. AF­STAN­DEN MEL­LEM PAR­TER­NE kan se over­kom­me­lig ud med re­ge­rin­gens øj­ne, men for­hand­ler­ne tæn­ker al­le på, at de skal kun­ne stå ved en aft ale og­så eft er et valg, hvor mag­ten kan ha­ve skift et hæn­der. Der­for står Mette Fre­de­rik­sen end­nu en gang med en kom­pli­ce­ret op­ga­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.