Vil du stem­me på Klaus Riskær, hvis han får lov til at stil­le op for Al­ter­na­ti­vet?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.35 HAR UD­STÅET SIN STRAF På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.48 STO­LER IK­KE PÅ RISKÆR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.49 IK­KE ET FOR­BIL­LE­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.02 BED­RA­GER OG FALSKNER På fa­ce­book. com/ ditbt kl.

Nej

Poul Ro­sen­stand Thy­me

Me­re­te Ko­ertz Andersen

Ag­nes Mor­ten­sen

Elva Lyk­ke­gaard

Al­lan Køl­by

Ja

8.557 stem­mer på bt. dk

PLET­TET STRAF­FE­AT­TEST Han har jo en plet­tet straff eat­test. Jeg hå­ber ik­ke, no­gen vil stem­me på ham. Det kan godt væ­re, han har la­vet no­get lort, men han har og­så ta­get sin straf. Riskær har op­ret­tet rig­tig man­ge ar­bejds­plad­ser, og kan han op­ret­te fl ere, så er det jo fi nt at få så­dan en som ham ind. Hvad po­k­ker skal Klaus Riskær i Fol­ke­tin­get? Han har kan jo ik­ke styr på si­ne eg­ne sa­ger, og han ik­ke er helt fi n i kanten. Ham vil jeg al­drig tur­de sto­le på. Kan man ha­ve en bed­ra­ger i Fol­ke­tin­get? En ty­vek­nægt der har væ­ret i fængsel? Off ent­li­ge per­so­ner skal væ­re et godt ek­sem­pel for os an­dre, og det er Riskær ik­ke. Klaus Riskærs CV om­fat­ter bed­ra­ge­ri og do­ku­ment­falsk. Han er kri­mi­nel, og der­for skal han for­me­nes ad­gang til fol­ke­sty­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.