STUK­KET AF

Pres­se­tje­ne­sten i Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti for­søg­te at plan­te ska­de­lig hi­sto­rie om par­tiets fol­ke­tings­kan­di­dat Mads Hol­ger i pres­sen

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk ksv@ bt. dk Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

TIL­SVÆR­TET

Ka­ri­na Svens­gaard I et halvt år har Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti dæk­ket over en pres­se­rå­d­gi­ver og to par­ti­med­lem­mer, som for­søg­te at spre­de en ska­de­lig hi­sto­rie om par­tiets fol­ke­tings­kan­di­dat Mads Hol­ger i pres­sen. Tid­li­ge­re for­mand Lars Bar­fo­ed vid­ste be­sked, men sa­gen blev luk­ket ned.

En sag om på­stå­et bag­va­skel­se har lig­get som en tik­ken­de bom­be un­der Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti si­den som­me­ren 2014, vi­ser mail og lyd­fi­ler med te­le­fon­sam­ta­ler, som BT er kom­met i be­sid­del­se af.

Her frem­går det, hvor­dan cen­tra­le kræf­ter i par­ti­et for­søg­te at spre­de mod­vil­je mod en kom­men­de fol­ke­tings­kan­di­dat, den 36- åri­ge for­fat­ter Mads Hol­ger, ved at plan­te en hi­sto­rie hos Ek­stra Bla­det og ved at be­skyl­de ham for at ha­ve hær­get et ho­tel­væ­rel­se un­der et par­ti­se­mi­nar.

» Det er jo for­søg på bag­va­skel­se af Mads Hol­ger på et helt uri­me­ligt grund­lag. Det er re­ne ma­fi­a­me­to­der, « si­ger Bri­an Møl­leb­jerg, der er ling­s­ke, stod i som­me­ren 2014 for at skul­le an­non­ce­res som par­tiets fol­ke­tings­kan­di­dat, men in­ter­nt i par­ti­et ul­me­de en mod­stand.

Ce­le­ber og kulørt kø­ben­hav­ner

Men den ce­le­bre og kulør­te kø­ben­hav­ner mat­che­de det tra­di­tions­bund­ne par­ti dår­ligt, men­te nog­le par­ti­med­lem­mer, og der­for sat­te kræf­ter i par­ti­et en hi­sto­rie i om­løb, om at Mads Hol­ger hav­de væ­ret med til at hær­ge et ho­tel­væ­rel­se un­der en fest til et par­ti­se­mi­nar på Hinds­gavl Slot i 2013. Sø­ren Pa­pe Poul­sen. Si­den er in­tet sket.

» Jeg er cho­ke­ret over, at jeg som til­lids­mand i par­ti­et skal væ­re vid­ne til, at le­del­sen af par­ti­et ik­ke gri­ber ind over for urent trav af den ka­rak­ter. Jeg har til­tro til, at den nye le­del­se vil bak­ke mig op i, at den­ne slags ik­ke frem­over fo­re­kom­mer i Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, « si­ger Bri­an Møl­leb­jerg, der i sid­ste uge blev valgt til den kon­ser­va­ti­ve ho­ved­be­sty­rel­se i et kamp­valg, til BT.

Træk­ker trå­de til stæv­nings­sag

Når sa­gen ser da­gens lys i dag, skyl­des det, at den træk­ker trå­de til den stæv­nings­sag, som Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti for ny­lig fik på hal­sen for en ube­talt reg­ning på 1,7 mil­li­o­ner til et re­k­la­me­bu­reau.

Sa­gen er nem­lig en del af år­sa­gen til, at Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti ik­ke fik rejst pen­ge til den re­lan­ce­rings­kampag­ne, som re­k­la­me­bu­reau­et In­te­gral hav­de ud­ar­bej­det for par­ti­et, og som bu­reau­et i dag me­ner at ha­ve 1,7 mil­li­on kro­ner til go­de for. De po­ten­ti­el­le bi­drag­y­de­re be­stod nem­lig blandt an­dre af en kreds af Mads Hol­gers for­ret­nings­for­bin­del­ser, og de trak iføl­ge BTs op­lys­nin­ger de­res til­ken­de­gi­vel­ser om øko­no­misk støt­te, da de hør­te om bal­la­den.

Mads Hol­ger i vid­nes­kran­ken

Når stæv­nings­sa­gen en dag skal op­rul­les i ret­ten, skal Mads Hol­ger der­for i vid­nes­kran­ken og for­kla­re, hvor­for en del af den plan­lag­te fun­dra­i­sing faldt til jor­den.

BT har fo­re­lagt Mads Hol­ger ar­tik­len, men han øn­sker ik­ke at kom­men­te­re op­lys­nin­ger­ne. Det er en sag mel­lem ham og par­ti­et, er mel­din­gen.

» Da jeg er ind­kaldt som vid­ne i den på­gæl­den­de sag, har jeg in­gen kom­men­ta­rer til den kon­kret. Jeg me­ner, at den slags sa­ger hø­rer hjem­me i ret­ten og ik­ke i pres­sen. Me­re ge­ne­relt vil jeg dog ger­ne si­ge, at jeg er ble­vet cho­ke­ret over, hvor me­get po­li­tik der desvær­re hand­ler om den­ne ty­pe bag­va­skel­se og urent trav, som jeg desvær­re op­le­ver en del af ef­ter at væ­re ind­t­rå­dt i po­li­tik, « si­ger Mads Hol­ger til BT.

Den te­o­lo­gi- ud­dan­ne­de for­fat­ter og jet­set­ter Mads Hol­ger blev sid­ste år op­stil­let

som kon­ser­va­tiv fol­ke­tings­kan­di­dat. Men in­den blev han for­søgt snig­lø­bet af si­ne eg­ne.

Fo­to: An­na Falck

ONS­DAG 11. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.