’’

BT - - NYHEDER - Bri­an Møl­leb­jerg, med­lem af De Kon­ser­va­ti­ves ho­ved­be­sty­rel­se

Det er jo for­søg på bag­va­skel­se af Mads Hol­ger på et helt uri­me­ligt grund­lag. Det er re­ne ma­fi­a­me­to­der

med­lem af par­tiets ho­ved­be­sty­rel­se og var kreds­for­mand i Tår­n­by på da­væ­ren­de tids­punkt.

Sa­gen ræk­ker helt ind på Chri­sti­ans­borg til par­tiets pres­se­tje­ne­ste, hvor den 32- åri­ge pres­se­rå­d­gi­ver Mor­ten Sche­els­beck spil­ler en nøg­lerol­le i sa­gen. Sam­men med to un­ge K- pro­fi­ler, fol­ke­tings­kan­di­dat Ru­ne Kristensen og KUer Ni­ck­las Vind, for­søg­te han nem­lig til­ba­ge i juli sid­ste år at af­sæt­te en ska­de­lig hi­sto­rie om Mads Hol­ger til Ek­stra Bla­det.

Mod­stan­den ul­mer

Den 36- åri­ge te­o­lo­gi- ud­dan­ne­de Mads Hol­ger, der er blog­ger for Ber-

I dag be­kræf­ter kreds­for­man­den i Tår­n­by Bri­an Møl­leb­jerg, at han ud­mær­ket ken­der sa­gen. Han ad­va­re­de den­gang par­tiets da­væ­ren­de for­mand Lars Bar­fo­ed, frem­går det af en mail da­te­ret 31. juli:

» Som jeg re­fe­re­re­de for dig i te­le­fo­nen er der en for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti yderst uhel­dig sag un­der op­sej­ling. Kort for­talt har po­ten­ti­el fol­ke­tings­kan­di­dat Ni­chlas Vind i sam­ar­bej­de med Mor­ten Sche­els­beck for­søgt at bag­va­ske vo­res fo­re­truk­ne fol­ke­tings­kan­di­dat i Tår­n­by- kred­sen, Mads Hol­ger, « skri­ver Møl­leb­jerg i mai­len.

Seks da­ge se­ne­re går Bar­fo­ed af som for­mand og bli­ver er­stat­tet af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.