’ Jeg bad par­ti­se­kre­tæ­ren ta­ge sig af det’

BT - - NYHEDER -

KON­FRON­TA­TION

Den tid­li­ge­re kon­ser­va­ti­ve for­mand Lars Bar­fo­ed be­kræft er, at han fi k en hen­ven­del­se om Mads Hol­ger­sa­gen, og at han tog sa­gen al­vor­ligt.

BT har kon­fron­te­ret da­væ­ren­de for­mand Lars Bar­fo­ed med op­lys­nin­ger­ne om, at kræft er i par­ti­et har for­søgt at til­svær­te par­tiets egen fol­ke­tings­kan­di­dat Mads Hol­ger.

» Ja, det er rig­tigt, at jeg har hørt om sa­gen fra den ene parts si­de, og jeg star­te­de en in­tern pro­ces om det. Jeg bad par­ti­se­kre­tæ­ren ta­ge sig af det. Det er jo hans me­d­ar­bej­der. Og så ske­te der kort tid eft er det, at jeg ik­ke læn­ge­re var par­ti­for­mand, « si­ger Lars Bar­fo­ed.

Det er ik­ke lyk­ke­des BT at få en kom­men­tar fra da­væ- ren­de par­ti­se­kre­tær Martin Da­hl, som Bar­fo­ed hen­vi­ser til, men iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har Martin Da­hl kræ­vet at hø­re de lyd­fi ler, Mads Hol­ger er i be­sid­del­se af. Og det er ik­ke sket, for­di Mads Hol­ger ik­ke vil­le ud­le­ve­re fi ler­ne, men kun til­la­de at de blev aflyt­tet.

Er­klæ­re­de sig til­freds

Fol­ke­tings­kan­di­dat Mads Hol­ger si­ger til BT, at han be­trag­te­de sa­gen som vi­de­re­gi­vet til le­del­sen, da han ori­en­te­re­de Bar­fo­ed sid­ste som­mer.

» Lars Bar­fo­ed ind­kald­te mig i som­mer til et mø­de om det­te i hans hjem, hvor han bad mig fo­re­læg­ge ham alt det, som an­dre hav­de fo­re­lagt mig. Han er­klæ­re­de sig her­på til­freds med det­te, og jeg be­trag­te­de der­for sa­gen som vi­de­re­gi­vet på or­dent­lig vis fra mig til par­ti­et. Jeg er af par­ti­et da hel­ler ik­ke si­den ble­vet bedt om at frem­læg­ge yder­li­ge­re el­ler at re­de­gø­re for no­get. Der­u­d­over har jeg ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer, « si­ger Mads Hol­ger til BT.

De tre per­so­ner, som iføl­ge lyd­fi ler­ne for­søg­te at læk­ke en hi­sto­rie om Mads Hol­ger til Ek­stra Bla­det, af­vi­ser i dag, at hi­sto­ri­en har no­get på sig.

» Nej. Det har jeg ik­ke, « si­ger Mor­ten Sche­els­beck, der se­ne­re hen­vi­ser til par­tiets pres­se­chef, Ben­ny Dams­gaard.

Vil hel­le­re se fremad

KUe­ren Ni­ck­las Vind skri­ver i en sms til BT:

» Hi­sto­ri­en om, at jeg skul­le ha­ve plan­tet en falsk hi­sto­rie om Mads Hol­ger pas­ser ik­ke. «

Mens fol­ke­tings­kan­di­dat Ru­ne Kristensen si­ger om sin rol­le i sa­gen: » Jeg har ik­ke ta­get fat i no­gen jour­na­li­ster om­kring at læk­ke op­lys­nin­ger om Mads Hol­ger. Jeg har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer, da jeg hel­le­re vil bru­ge min tid på at for­tæl­le om mi­ne po­li­ti­ske vi­sio­ner. «

Se­ne­re på da­gen fi k BT en mel­ding fra Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­tis par­ti­se­kre­tær Sø­ren Vand­sø:

» I Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti gi­der vi ik­ke bru­ge vo­res tid og ener­gi på at kom­men­te­re på lø­se ryg­ter og gam­le far­ve­ri­ge hi­sto­ri­er som kø­rer rundt i et­hvert po­li­tisk par­ti. Vi bru­ger vo­res tid på at se frem ad og ar­bej­de for kon­ser­va­tiv frem­gang. «

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE kar­ker ksv tnk

Tid­li­ge­re for­mand for Kon­ser­va­tiv Ung­dom og nu fol­ke­tings­kan­di­dat for de Kon­ser­va­ti­ve Ru­ne Kristensen bag­va­ske­de par­tiets egen fol­ke­tings­kan­di­dat af­slø­rer bån­de­de te­le­fon­sam­ta­ler. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Al­le­re­de i sen­som­me­ren sid­ste år blev da­væ­ren­de for­mand for De Kon­ser­va­ti­ve ori­en­te­ret om bag­va­skel­ses­sa­gen.

Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.