Pres­sehetzen

Kon­ser­va­tiv kan­di­dat af­slø­rer sig selv, da han tror, han ta­ler med Ek­stra Bla­det

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk ksv@ bt. dk Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

AF­SLØ­RING

Ka­ri­na Svens­gaard Den kend­te ra­diovært Mads Hol­gers mo­bil­te­le­fon rin­ger 24. juli 2014, mens han sid­der på Ca­fe Ra­va­ge på Kon­gens Nytorv i Kø­ben­havn og får en drink med en be­kendt. Det er en kvin­de­lig jour­na­list fra Ek­stra Bla­det, der er i rø­ret.

Mads Hol­ger, der har få­et et til­bud om at stil­le op til fol­ke­tings­val­get for De Kon­ser­va­ti­ve og ar­bej­der som vært på Ra­dio24­syv og blog­ger på ber­ling­s­ke. dk, er nor­malt ik­ke ked af at få op­mærk­som- hed fra pres­sen. Men den­ne op­ring­ning er knap så be­ha­ge­lig.

Jour­na­li­sten har hørt, at Mads Hol­ger var med til et par­ti­se­mi­nar, Kon­ser­va­tiv Kon­sensus, på Hinds­gavl Slot i Mid­del­fart til­ba­ge i 2013. Her skul­le han ef­ter mid­nat ha­ve del­ta­get i en ani­me­ret fest på en KUers ho­tel­væ­rel­se sam­men med kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver Ni­ko­laj Bøgh, der er med­lem af Fre­de­riks­berg Kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Der skul­le bå­de ha­ve væ­ret rø­get ci­ga­ret­ter, spildt vin og smadret fla­sker. Er det rig­tigt, at Mads Hol­ger har væ­ret med til at ‘ hær­ge’ ho­tel­væ­rel­set?

Mads Hol­ger af­vi­ser blankt. Det er rig­tigt, at han og Ni­ko­laj Bøgh kortva­rigt har væ­ret på ho­tel­væ­rel­set. Men de har ab­so­lut ik­ke op­ført sig vold­somt.

» Det er en løg­ne­hi­sto­rie. Mads Hol­ger op­før­te sig ek­sem­pla­risk. Jeg står in­de for ham. Vi for­lod sel­ska­bet ved 2- ti­den. Der var åben­bart bl. a. ble­vet smadret en fla­ske champag­ne, og det var nød­ven­digt med hård ren­gø­ring. Men vi hav­de in­tet med det at gø­re, « si­ger Ni­ko­laj Bøgh i dag til BT.

For­søg­te at dæm­pe KUer­ne

Di­rek­tø­ren for Hinds­gavl Slot, Uf­fe Hø­eg Johansen, hu­sker hel­ler ik­ke, at et ho­tel­væ­rel­se blev ra­se­ret un­der Kon­ser­va­tiv Kon­sensus- se­mi­na­ret. Som di­rek­tør vil­le han ha­ve vidst be­sked, si­ger han, men af­vi­ser der­u­d­over at ud­ta­le sig om kun­de­for­hold.

Fak­tisk har Mads Hol­ger for­søgt at få KUer­ne til at dæm­pe sig lidt og gå tid­li­ge­re i seng, for­di de skal tid­ligt op næ­ste mor­gen. Men det har han ik­ke me­get held med. KUe­ren Vi­ctor Fal­ko­ner, der bor på væ­rel­set, med­brin­ger et nyind­købt champag­nes­værd og har slæbt en bun­ke fla­sker med op fra ba­ren, som ven­ner­ne kan øve sig på.

» Jeg ved, at man har for­søgt at sæt­te Mads Hol­ger i for­bin­del­se med de ud­skej­el­ser, der var på væ­rel­set, men han er helt uden skyld i det, der ske­te. Han var der kun kortva­rigt og bad fak­tisk om, at vi dæm­pe­de os lidt. Fe­sten ud­lø­ste en reg­ning for ek­stra ren­gø­ring, og den tog jeg på mig, « si­ger Vi­ctor Falco­ner.

Sam­me fre­dag i juli, som Mads Hol­ger rin­ges op, får den kon­ser­va­ti­ve kreds­for­mand i Tår­n­by på Ama­ger, Bri­an Møl­leb­jerg, og­så en op­ring­ning fra Ek­stra Bla­det. Er det rig­tigt, at Mads Hol­ger stil­ler op for De Kon­ser­va­ti­ve i Tår­n­by? Og er det rig­tigt, at han har hær­get et ho­tel­væ­rel­se?

For­veks­ler jour­na­li­ster

» De vil ger­ne ha­ve be­kræf­tet, hvor­vidt han er op­stil­let, om vi har kend­skab til, om han har væ­ret med til at ra­se­re et ho­tel­væ­rel­se og an­dre dår­lig­dom­me. Beg­ge de­le kan jeg ik­ke be­kræf­te, så jeg af­vi­ser med det sam­me, « for­tæl­ler Bri­an Møl­leb­jerg.

Hi­sto­ri­en kom­mer al­drig i Ek­stra Bla­det, men den fl­o­re­rer på ryg­te­plan i kon­ser­va­ti­ve kred­se, og og­så Mads Hol­gers be­kendt, som sid­der over for ham på Kon­gens Nytorv, da Ek­stra Bla­det rin­ger, bli­ver nys­ger­rig.

Hun er jour­na­list og sæt­ter sig for at un­der­sø­ge sa­gen.

» Jeg un­drer mig over, hvem der kan fin­de på at spre­de den slags mod­vil­je. Der­for be­gyn­der jeg på eget ini­ti­a­tiv at un­der­sø­ge sa­gen, « for­tæl­ler Louise Pe­der­sen.

Hun rin­ger der­for til den 32- åri­ge fol­ke­tings­kan­di­dat Ru­ne Kristensen, som stod i spid­sen for par­ti­se­mi­na­ret, og som må­ske ved no­get. I te­le­fo­nen præ­sen­te­rer hun sig som fre­elan­cejour­na­list, men da Ru­ne Kristensen får en kvin­de­lig jour­na­list i rø­ret, som spør­ger ind til Mads Hol­ger, bli­ver han for­vir­ret. Han tror, at Louise Pe­der­sen er den kvin­de­li­ge jour­na­list

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.