N der gik galt

BT - - NYHEDER -

fra Ek­stra Bla­det, som tid­li­ge­re har rin­get rundt, og som og­så hed­der Pe­der­sen til ef­ter­navn.

Ru­ne Kristensen be­gyn­der at øse ud af den mod­vil­je, der fl­o­re­rer mod Mads Hol­gers per­son i par­ti­et. Om en valg- fest ef­ter eu­ro­pa- par­la­mentsval­get, som man ik­ke brød sig om, at Mads Hol­ger duk­ke­de op til.

» Her­ef­ter for­tæl­ler han så om et ho­tel­væ­rel­se, som blev ra­se­ret, og si­ger, at Mads Hol­ger i hvert fald ik­ke er vel­kom­men hos dem igen, « for­tæl­ler Louise Pe­der­sen.

Ru­ne Kristensen næv­ner, at ’ Mor­ten har væ­ret in­de over’ - med hen­vis­ning til Mor­ten Sche­els­beck, der er an­sat i den kon­ser­va­ti­ve pres­se­tje­ne­ste, og at KUe­ren Ni­chlas Vind, der og­så er i spil til at bli­ve op­stil­let af Tår­n­by- og Dra­gør- kred­sen, har ’ rin­get til nat­te­vag­ten’ på Ek­stra Bla­det .

a Louise Pe­der­sen be­der ham om Ni­chlas Vinds te­le­fon­num­mer, går det plud­se­lig op for Ru­ne Kristensen, at han ik­ke ta­ler med Ek­stra Blads- jour­na­li­sten, for hun skul­le jo ken­de det num­mer.

» Un­der he­le sam­ta­len ta­ler han me­get ind­for­stå­et, og det går først op for os beg­ge til sidst i sam­ta­len, at han tror, jeg rin­ger fra Ek­stra Bla­det. » Bum bum « , si­ger han på et tids­punkt, og dér vir­ker det, som om det går op for ham, at han har talt over sig, « si­ger Louise Pe­der­sen.

Pla­nen var iføl­ge lyd­op­ta­gel­ser­ne, at hi­sto­ri­en skul­le brin­ges før den ge­ne­ral­for­sam­ling i Dra­gør- Tår­n­byvalg­kreds, hvor Mads Hol­ger of­fi­ci­elt skul­le op­stil­les som fol­ke­tings­kan­di­dat. Man­ge kon­ser­va­ti­ve be­trag­ter Mads Hol­ger som lidt af en char­la­tan og er mis­un­de­li­ge over al den pres­seom­ta­le, han får, bl. a. for­di han på kort tid er ble­vet en stærk kon­ser­va­tiv me­nings­dan­ner. De fø­ler, at de selv har knok­let med kon­ser­va­tiv po­li­tik i åre­vis og står langt for­an i kø­en til at­trak­ti­ve op­stil­lings­kred­se. Det er her, mo­ti­vet til sa­gen skal fin­des.

Bar­fo­ed går ind i sa­gen

Det er og­så så­dan, kreds­for­mand i Tår­n­by Bri­an Møl­leb­jerg ud­læg­ger det, da han ori­en­te­rer par­tiets tid­li­ge­re for­mand Lars Bar­fo­ed om sa­gen i en mail 31. juli sid­ste år.

I mai­len præ­sen­te­rer Bri­an Møl­leb­jerg sa­gens tre nøg­le­per­so­ner: Før­om­tal­te pres­se­rå­d­gi­ver Mor­ten Sche­els­beck, som ’ per­so­nen med kon­tak­ter­ne’. Det un­ge kon­ser­va­ti­ve håb Ni­ck­las Vind, som han kal­der ’ per­so­nen med mo­ti­vet til at bag­va­ske Mads Hol­ger’, for­di han på det tids­punkt stod til at skul­le i kamp­valg med Mads Hol­ger om det ene­ste fol­ke­tings­man­dat i Dra­gør- Tår­n­bykred­sen. Samt den tid­li­ge­re KU- for­mand og nu­væ­ren­de fol­ke­tings­kan­di­dat Ru­ne Kristensen. Det er ham, der ’ ta­ler over sig’ i en bån­det te­le­fon­sam­ta­le med fre­elan­cejour­na­li­sten Louise Pe­der­sen. Op­ta­gel­ser, som BT i dag er i be­sid­del­se af.

Lars Bar­fo­ed sva­rer da­gen ef­ter, han ’ nu star­ter en in­tern pro­ces om sa­gen’. Han ta­ger sa­gen al­vor­ligt, si­ger han se­ne­re til Mads Hol­ger over en pri­vat mid­dag i sit og Hel­le Sjel­les hjem.

Pres­se­rå­d­gi­ver Mor­ten Sche­els­beck skal fy­res, og KUe­ren Ni­chlas Vind må ven­te en gang med at bli­ve op­stil­let til Fol­ke­tin­get, for­tæl­ler Bar­fo­ed til bå­de Mads Hol­ger og kreds­for­mand Bri­an Møl­leb­jerg. Tre da­ge se­ne­re, 6. au­gust, går han af som for­mand. Sa­gen får al­drig de lo­ve­de kon­se­kven­ser.

Det un­drer Bri­an Møl­leb­jerg, der i mel­lem­ti­den er ble­vet ind­valgt i den kon­ser­va­ti­ve ho­ved­be­sty­rel­se. For han kon­tak­te­de ik­ke kun Lars Bar­fo­ed, men og­så den tid­li­ge­re par­ti­se­kre­tær Martin Da­hl.

Bag­holds­an­greb

» Jeg rin­ge­de til Martin Da­hl og Lars Bar­fo­ed og for­tal­te, at Mor­ten Sche­els­beck og Ru­ne Kristensen prø­ve­de at la­ve et bag­holds­an­greb på Mads Hol­ger ved at for­tæl­le Ek­stra Bla­det, at han hav­de væ­ret med til at smadre et ho­tel­væ­rel­se. Men in­tet er sket. Det er skuf­fen­de. For­hå­bent­lig vil den nye le­del­se bak­ke mig op, så den slags ik­ke frem­over fo­re­kom­mer i Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, « si­ger Bri­an Møl­leb­jerg.

Ni­ko­laj Bøgh, 46, med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen på Fre­de­riks­berg. Var til ste­de ved den fest på Hinds­gavl Slot, hvor Mads Hol­ger skul­le ha­ve ra­se­ret et ho­tel­væ­rel­se. Kal­der det en ’ løg­ne­hi­sto­rie’ og si­ger, han for­lod fe­sten ved 2- ti­den sam­men med Mads Hol­ger.

Fo­to: Bjar­ke Ør­sted

Bri­an Møl­leb­jerg, 44, nyvalgt til De Kon­ser­va­ti­ves ho­ved­be­sty­rel­se og næst­for­mand i væl­ger­for­e­nin­gen i Tår­n­by. Bli­ver rin­get op af Ek­stra Bla­det 24. juli, for­di bla­det ar­bej­de­de på en kri­tisk hi­sto­rie om Mads Hol­ger. Ori­en­te­rer Lars Bar­fo­ed om sa­gen i en mail 31. juli 2014.

Lars Bar­fo­ed, par­ti­for­mand fra 2011 til 6. au­gust 2014. Bli­ver i en mail 31. juli 2014 ori­en­te­ret om sa­gen. Lover iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, at sa­gen får kon­se­kven­ser for de im­pli­ce­re­de. Seks da­ge ef­ter ori­en­te­rin­gen går han af som for­mand.

36- åri­ge Mads Hol­ger blev for­søgt til­svær­tet af si­ne par­ti­fæl­ler, da han i som­mer stil­le­de op som fol­ke­tings­kan­di­dat for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti.

Fo­to: An­na Falck

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.