Bi­list tru­e­de med at sky­de P- vagt

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

DOM­MER­VAG­TEN

En kø­ben­havnsk bi­list kom­mer ik­ke ud at kø­re i den kom­men­de tid.

I dom­mer­vag­ten i Kø­ben­havn blev han i går mid­dag va­re­tægts­fængs­let i knap to uger, ef­ter at han man­dag af­ten på Vester­bro hav­de tru­et en par­ke­rings­vagt, der net­op hav­de gi­vet ham en par­ke­rings­bø­de, på li­vet.

Par­ke­rings­vag­ten har for­kla­ret po­li­ti­et, at den vre­de bi­list hav­de sagt ’ jeg sky­der dig’ og ’ tag den til­ba­ge el­ler jeg sky­der dig’, ef­ter at han kort før klok­ken 18 hav­de få­et en bø­de i Abel Cat­hri­nes­ga­de.

Li­ge ef­ter at ha­ve frem­sat død­strus­len, kør­te bi­li­sten iføl­ge sig­tel­sen sin Toy­o­ta frem mod par­ke­rings­vag­ten med cir­ka 30 ki­lo­me­ter i ti­men, så P- vag­ten måt­te sprin­ge til si­de for at und­gå at bli­ve på­kørt. Og kort ef­ter måt­te og­så en kvin­de, der var på vej over den nær­lig­gen­de Vik­to­ri­a­ga­de med en bar­ne­vogn, sprin­ge til si­de for at und­gå at bli­ve ramt af den hid­si­ge bi­list.

Næg­ter sig skyl­dig

I grund­lovs­for­hø­ret næg­te­de den 50- åri­ge mand sig skyl­dig i sig­tel­ser­ne for død­strus­ler­ne mod tje­ne­ste­man­den og for i grov kå­d­hed at ha­ve ud­sat an­dre for livs­fa­re.

Han for­kla­re­de, at hans kæ­re­ste plud­se­lig hav­de op­da­get, at der sad en par­ke- rings­af­gift i bi­lens for­r­u­de. Han var stop­pet og var ble­vet gal, da han syn­tes, bø­den var uret­fær­dig, og der­for hav­de han iføl­ge sin egen for­kla­ring fra to me­ters af­stand råbt gen­nem den ned­rul­le­de ru­de til par­ke­rings­vag­ten, at ’ det kan De godt sky­de en hvid pil ef­ter - vi mø­des i ret­ten’.

Det var ik­ke hen­sig­ten at true P- vag­ten, og bi­li­sten var iføl­ge sin egen for­kla­ring hel­ler ik­ke i nær­he­den af at ram­me kvin­den med bar­ne­vog­nen, da han med hjul­spind var kørt fra ste­det.

Ik­ke de­sto min­dre be­slut­te­de dom­me­ren at va­re­tægts­fængs­le bi­li­sten i fo­re­lø­big 13 da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.