Strej­ken slut: Norwe­gi­an og pi­lo­ter er ble­vet eni­ge

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk Fo­to: St­ef­fen Ort­mann

LØS­NING

Ef­ter ad­skil­li­ge af­ly­ste af­gan­ge nå­e­de pi­lot­strej­ken, der i fle­re da­ge har lam­met fly­sel­ska­bet Norwe­gi­an, i går sin af­slut­ning.

» Det er med stor til­freds­hed, vi kan si­ge, at vi en­de­lig er nå­et til enig­hed. Vi har få­et vo­res ho­ved­krav igen­nem, « si­ger Hal­vor Vat­ne fra Norwe­gi­an Pi­lot Uni­on, der har for­hand­let på veg­ne af pi­lo­ter­ne, iføl­ge Vg. no.

Strej­ken blev ind­ledt den 28. fe­bru­ar, hvor 70 Norwe­gi­an- pi­lo­ter ned­lag­de ar­bej­det. Ons­dag den 4. marts ned­lag­de yder­li­ge­re 650 pi­lo­ter an­sat af Norwe­gi­an ar­bej­det, og si­den har fly­sel­ska­bet for- hand­let med pi­lo­ter­nes fag­for­bund for at nå frem til en løs­ning.

Norwe­gi­an har un­der kon­flik­ten meldt ud, at de øn­ske­de at split­te pi­lo­ter­ne op, så de blev an­sat i tre se­pe­ra­te sel­ska­ber. Det øn­ske­de pi­lo­ter­ne ik­ke, og de har kæm­pet in­dædt for at kun­ne be­va­re bin­din­gen af mo­der­sel­ska­bet Norwe­gi­an Air Shutt­le. Det er lyk­ke­des med den af­ta­le, som par­ter­ne er nå­et frem til, si­ger Hal­vor Vat­ne.

Iføl­ge vg. no si­ger Norwe­gi­an- chef Bjørn Kjos, at fly­e­ne vil af­gå plan­mæs­sigt fra ons­dag ef­ter­mid­dag.

» Jeg er me­get let­tet over, at pi­lot­strej­ken nu er af­blæst, og vo­res pas­sa­ge­rer en­de­lig kan fø­le sig sik­re på, at vo­res fly snart vil af­gå som nor­malt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.