X Fa­ctor er mob­ning

Eks­pert me­ner, at det po­pu­læ­re un­der­hold­nings­pro­gram læg­ger op til mob­ning

BT - - NYHEDER - Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk

UN­DER­HOLD­NING

Det nær­mer sig mob­ning, når DR sen­der ’ X Fa­ctor’ i bed­ste sen­de­tid fre­dag af­ten. Så kon­tant ly­der vur­de­rin­gen fra en af lan­dets før­en­de bør­ne­p­sy­ko­lo­ger. Dom­mer­ne kom­mer med de­res bar­ske og di­rek­te vur­de­rin­ger af del­ta­ger­ne, og nu har DR sø­sat et nyt ’ X Fa­ctor’- til­tag.

I år har DR valgt at ud­vi­de børn og un­der­hold­te sjæ­les mu­lig­he­der for at le­ge dom­me­re. Tid­li­ge­re var det kun mu­ligt at sen­de en sms- stem­me på dem, man vil­le sen­de vi­de­re, men i dag kan man og­så stem­me på de del­ta­ge­re, man sy­nes har gjort det dår­ligt via ’ X Fa­ctors’ app.

Det be­kym­rer bør­ne­p­sy­ko­lo­gen Jo­hn Hal­se.

» Det at ta­le or­dent­ligt til hin­an­den og ik­ke væ­re eks­klu­de­ren­de bli­ver to­talt smadret her. Det nye ele- ment er kun med til at un­der­stre­ge, at det er ble­vet eks­klu­de­ren­de, og at vi kan til­la­de os at pe­ge fin­gre ad an­dre, « for­tæl­ler Jo­hn Hal­se, der i 16 år var lands­for­mand for Børns Vil­kår.

For Jo­hn Hal­se gi­ver det nye ele­ment i ’ X Fa­ctor’ børn og un­ge mu­lig­hed for at pe­ge fin­gre og ta­le grimt om an­dre jæv­nal­dren­de, uden det har no­gen kon­se­kven­ser.

» Dan­marks Ra­dio træk­ker 180 gra­der i den mod­sat­te ret­ning, end hvad man i hjem­met og i in­sti­tu­tio­ner­ne ger­ne vil op­ar­bej­de. For det er et man­tra i sko­ler­ne, at man skal væ­re in­klu­de­ren­de, uan­set hvil­ken ad­færd du har, el­ler hvor­dan du ser ud, « for­tæl­ler Jo­hn Hal­se, der gen­nem 10 år var te­le­fon­rå­d­gi­ver på DRs ud­sen­del­se ’ Bør­ne­ti­men’.

Voks­ne er de grum­me­ste

Mob­ning er en fak­tor, der er stort fo­kus på bå­de på ar­bejds­plad­ser og in­sti­tu­tio­ner. Men for Jo­hn Hal­se går DR di­rek­te imod det, som man har for­søgt at op­ar­bej­de.

» Når vi kig­ger på mob­nings­forsk­ning, som og­så bli­ver brugt i sko­len,

Bør­ne­p­sy­ko­lo­gen Jo­hn Hal­se me­ner, at ’ X Fa­ctor’ er på græn­sen til mob­ning i bed­ste sen­de­tid. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.