DR: Vi mob­ber ik­ke

BT - - NYHEDER - Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk

AF­VI­SER KRI­TIK

Un­der­hold­nings­che­fen Jan La­ger­mand Lund­me ta­ger kraf­tigt af­stand fra Jo­hn Hal­ses an­kla­ger om mang­len­de etik i ’ X Fa­ctor’.

» Jeg er fuld­stæn­dig ue­nig, for i au­di­tion- pro­gram­mer­ne er vi ek­stremt op­mærk­som­me på ik­ke at ud­stil­le no­gen el­ler gri­ne ad no­gen, men med dem, « for­kla­rer Jan La­ger­mand Lund­me.

Han på­pe­ger sam­ti­dig, at de un­ge, der ser pro­gram­met, sag­tens kan gen­nem­skue, hvad der sker, for­di de er så vant til me­di­er, så den be­kym­ring de­ler DRs un­der­hold­nings­chef ik­ke:

» Jeg sy­nes, det er vig­tigt, at man åbent og ær­ligt kan ta­le om, om del­ta­ger­ne har ta­lent el­ler ej. For det er det, pro­gram­met går ud på. De, der op­træ­der, kom­mer jo for at få en vur­de­ring. «

Bør­ne­p­sy­ko­lo­gen Jo­hn Hal­ses be­kym­ring om, at ’ X Fa­ctor’ op­for­drer til at pe­ge fin­gre og pe­ger hen imod en form for mob­ning, kan DRs un­der­hold­nings­chef slet ik­ke se.

» Jeg kan på in­gen må­de sam­men­lig­ne det med mob­ning. Det er et ta­lents­how, hvor man ta­ger al­le dem, der kom­mer, al­vor­ligt ved at for­tæl­le dem sandheden, « for­tæl­ler Jan La­ger­mand Lund­me og på­pe­ger, at han ik­ke kø­ber præ­mis­sen om, at de tre dom­me­re gør grin med del­ta­ger­ne i ’ X Fa­ctor’.

Valgt med om­hu

Jan La­ger­mand Lund­me for­kla­rer sam­ti­dig, at de ord, man kan væl­ge som fjer­de­dom­mer i DRs ’ X Fa­ctor’app, er valgt med om­hu, for at det ik­ke skal vir­ke stø­de­n­de el­ler for groft og ik­ke skal væ­re no­get, der kø­rer på per­so­nen.

» De ord, man kan væl­ge som fjer­de­dom­mer, har vi valgt med om­hu, for at det net­op ik­ke skal væ­re stø­de­n­de el­ler for groft. Vi har over­ve­jet dis­se ord rig­tig me­get, så det ik­ke skal væ­re no­get, der kø­rer på per­so­nen, « for­tæl­ler Jan La­ger­mand Lund­me.

DRs un­der­hold­nings­chef, Jan La­ger­mand Lund­me. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.