’’

BT - - NYHEDER - Jo­hn Hal­se, bør­ne­p­sy­ko­log

Når de voks­ne kan, kan jeg og­så, tæn­ker bør­ne­ne. Så får vi den sam­me to­ne el­ler i hvert fald en øget ri­si­ko for det

så er no­get af det grum­me­ste, vi kom­mer ud for, når læ­re­ren del­ta­ger i mob­nin­gen, alt­så en vok­sen. Her kan man si­ge, at dom­mer­ne er de voks­ne i pro­gram­met, « for­kla­rer Jo­hn Hal­se og fort­sæt­ter.

» Når de voks­ne kan, kan jeg og­så, tæn­ker bør­ne­ne. Så får vi den sam­me to­ne el­ler i hvert fald en øget ri­si­ko for det. «

Dom­mer­ne har et an­svar

For den tid­li­ge­re lands­for­mand spil­ler Re­mee, Li­na Rafn og Thomas Bla­ch­mans op­før­sel en stor rol­le for de børn, der ser pro­gram­met. Han me­ner, at dom­mer­ne har et an­svar for at age­re som voks­ne men­ne­sker og ta­le or­dent­ligt.

» Den psy­ko­lo­gi­ske læ­re si­ger, at voks­nes ad­færd har en me­get stær­ke­re gen­nem­slags­kraft end børns jæv­nal­dren­de, for­di børn ser op til de voks­ne og ef­ter­lig­ner det, de voks­ne gør, « for­kla­rer Jo­hn Hal­se.

Iføl­ge bør­ne­p­sy­ko­lo­gen glem­mer DR det eti­ske og moral­ske, når de for­sø­ger at la­ve et un­der­hol­den­de pro­gram for fa­mi­li­en Dan­mark.

» Det er helt ude af sync, med alt hvad der hand­ler om den el­lers po­si­ti­ve strøm­ning, der hed­der in­klu­de­ren­de og ik­ke- mob­ben­de. Vi le­gi­ti­me­rer den rå to­ne over for hin­an­den. For når man kan sid­de og si­ge det for halvan­den mil­li­on til­sku­e­re hver fre­dag af­ten, så kan vi an­dre vel og­så gå ud og gø­re det, « for­kla­rer en af lan­dets før­en­de bør­ne­p­sy­ko­lo­ger, Jo­hn Hal­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.