Al­ter­na­ti­vet når over spær­re­græn­sen

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

ME­NINGS­MÅ­LING

Hvis der var valg i mor­gen, vil­le Al­ter­na­ti­vet li­ge nøj­ag­tigt kom­me i Fol­ke­tin­get med fi­re man­da­ter.

Det vi­ser den før­ste me­nings­må­ling fra YouGov, ef­ter det nystif­te­de par­ti af­le­ve­re­de si­ne god­kend­te væl­ge­rer­klæ­rin­ger i slut­nin­gen af fe­bru­ar, skri­ver Me­troxpress.

Må­lin­gen væk­ker ik­ke over­ra­sken­de glæ­de hos par­tiets stif­ter, den tid­li­ge­re ra­di­ka­le kul­tur­mi­ni­ster Uf­fe El­bæk, der i dag er løs­gæn­ger i Fol­ke­tin­get.

» Det er me­get mo­ti­ve­ren­de for un­der­teg­ne­de og al­le, der har væ­ret in­vol­ve­ret fra start. Men vi er me­get yd­my­ge, for der er ik­ke no­get, der er gi­vet. Men det er dej­ligt at mær­ke, at der er væl­ge­re der­u­de, der sy­nes, at den dags­or­den, vi har rejst om bæ­re­dyg­tig omstil­ling, er no­get, de kan se sig selv i, « si­ger han til mx. dk.

Iføl­ge YouGov- må­lin­gen er der sta­ti­stisk set 95 pro­cents sand­syn­lig­hed for, at mel­lem 1,4 pro­cent og 3,0 pro­cent af væl­ger­ne vil sæt­te kryds ved Al­ter­na­ti­vet på valg­da­gen.

Må­lin­gen kom­mer da­gen ef­ter, at den kon­tro­ver­si­el­le er­hvervs­mand Klaus Riskær Pe­der­sen med­del­te sit kan­di­da­tur. Han er vel­kom­men i Al­ter­na­ti­vet, men par­ti­et vil ik­ke føl­ge hans øn­ske om at gø­re ham til spids­kan­di­dat. Det kan ik­ke kom­me på ta­le at yde sær­be­hand­ling til no­gen, for­di de er kend­te, lød det fra Uf­fe El­bæk.

Med fi­re man­da­ter til Al­ter­na­ti­vet går rød blok frem med to man­da­ter i YouGov­må­lin­gen og står der­for til 78 man­da­ter - sta­dig ik­ke nok til at true blå bloks kom­fortab­le fø­ring, skri­ver mx. dk.

En ny må­ling sen­der Uf­fe El­bæk og Al­ter­na­ti­vet over spær­re­græn­sen. Ar­kiv­fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.