’ De op­fø­rer sig fuld

Trans­port­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke er dybt cho­ke­ret over hi­sto­ri­er om mænd, der blot­ter sig og svi­ner kvin­der til i to­get

BT - - NYHEDER - Pe­ter SchwarzNi­el­sen psch@ bt. dk

SE­XIS­ME

» Hvis ik­ke de kan op­fø­re sig or­dent­ligt, må man kon­sta­te­re, at de ik­ke skal fær­des med an­dre men­ne­sker. De må bli­ve hjem­me, ind­til de har lært det. «

Så­dan ly­der re­ak­tio­nen fra trans­port­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke ( S), ef­ter han har læst en lang ræk­ke ek­semp­ler på, at kvin­der er ble­vet ra­get på, råbt ad el­ler for­fulgt i to­get. El­ler blot­te­re, der har ona­ne­ret dem li­ge op i ho­ve­d­et.

Ek­semp­ler­ne har han få­et til­sendt fra det fri­vil­li­ge NGO- pro­jekt ’ The Eve­ry­day Se­xism Pro­ject’. Or­ga­ni­sa­tio­nen har sam­let over tu­sind ano­ny­me be­ret­nin­ger ind fra kvin­der, der ik­ke kun er ble­vet kræn­ket i to­get og på per­ron­er, men blandt an­det og­så hos læ­gen el­ler i sko­len.

» Det er helt vildt, hvad jeg har kun­net læ­se. Der er alt for man­ge ek­semp­ler på mænd, der op­fø­rer sig fuld­kom­men vildt og græn­se­over­skri­den­de over for kvin­der, « si­ger en cho­ke­ret Magnus He­u­ni­cke til BT i S- to­get fra Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård til Fl­int­holm Sta­tion lidt uden for det cen­tra­le Kø­ben­havn.

For få gri­ber ind

Ved fle­re epi­so­der har der væ­ret an­dre pas­sa­ge­rer til ste­de, for­kla­rer han.

» Det er skræm­men­de, hvis der er pas­sa­ge­rer, der ik­ke gri­ber ind, « si­ger han og op­for­drer vid­ner til i det mind­ste at få øjen­kon­takt med kvin­den, det går ud over, og spør­ge, om hun er o. k.

ONS­DAG 11. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.