’’

BT - - NYHEDER - Magnus He­u­ni­cke ( S)

Vi skal kun­ne kø­re med bus og tog uden, at den slags sker. Men det kræ­ver, at vi ryk­ker lidt ved vo­res eg­ne græn­ser

» For i de fle­ste til­fæl­de vil det væ­re nok til at få man­den til at hol­de op, « me­ner han.

» Vi skal kun­ne kø­re med bus og tog uden, at den slags sker. Men det kræ­ver, at vi ryk­ker lidt ved vo­res eg­ne græn­ser. For det er græn­se­over­skri­den­de at hen­ven­de sig til an­dre i den of­fent­li­ge trans­port el­ler må­ske ba­re for­sø­ge at få øjen­kon­takt. Men den slags epi­so­der må ba­re ik­ke ske. «

For­bun­det med skam

Hos ’ The Eve­ry­day Se­xism Pro­ject’ hå­ber ini­ti­a­tiv­ta­ger Ire­ne Man­teu­fel, at Magnus He­u­ni­ck­es op­råb kan væ­re med til at bry­de ta­bu­er, så kvin­der ik­ke skal le­ve ale­ne med over­gre­be­ne uden at for­tæl­le om det.

» Det er for­bun­det med en form for skam, sam­ti­dig med at folk godt ved, at der sjæl­dent er no­gen, der gri­ber ind. så det er en ond cir­kel, som vi skal ud af. Ved at sæt­te fo­kus på det hå­ber jeg og­så, at det får po­li­ti­et til at ta­ge det al­vor­ligt, « si­ger Ire­ne Man­teu­fel. Pro­jek­tet har det sid­ste døgns tid få­et 60 nye hi­sto­ri­er om ver­ba­le el­ler fy­si­ske over­greb på kvin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.