’ ’

BT - - NYHEDER - Jette Christine Han­sen

Jeg rej­ser mig op, for jeg skal ba­re af to­get

» Ind­til han alt­så står cir­ka en me­ter for­an mig med buk­ser­ne truk­ket ned. Han står og ona­ne­rer. Det er me­get ube­ha­ge­ligt. Jeg tæn­ker ’ shit, jeg er på rø­ven’, « for­tæl­ler hun. ’ Vil man­den vold­ta­ge mig,’ tæn­ker hun straks.

» Jeg rej­ser mig op, for jeg skal ba­re af to­get. «

Jette Christine Han­sen hu­sker ty­de­ligt, at hun har støv­ler på. I øje­blik­ket tæn­ker hun, at hun i hvert fald kan spar­ke man­den med støv­ler­ne, hvis han kom­mer tæt­te­re på.

» Men det gør han ik­ke. Han ven­der om og går væk. In­den han står af to­get, ven­der han sig om og si­ger, at jeg ik­ke be­hø­ver at stå af. ’ For det gør jeg,’ sag­de han. Så kan det nok væ­re, at jeg sad og fik en ry­ste­tur. For jeg var sim­pelt­hen så ban­ge. «

Brød sam­men

Da Jette Christine Han­sen en­de­lig kom­mer hjem til en ve­nin­de, bry­der hun sam­men.

» Da jeg trå­d­te ind i gan­gen, kra­ke­le­re­de jeg fuld­stæn­dig og græd som pi­sket, « si­ger hun. Hun er i dag ble­vet 42 år. Men hun ta­ger sta­dig ik­ke to­get ale­ne. Når hun træ­der ind i et tog, sør­ger hun al­tid for at sæt­te sig i den for­re­ste vogn li­ge bag tog­fø­re­ren.

» Helst helt op ad hans dør, så jeg ik­ke ri­si­ke­rer at stå ale­ne på den må­de igen, « for­kla­rer hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.