’’

BT - - NYHEDER -

Der er en ty­de­lig sam­men­hæng mel­lem sl­ag­til­fæl­de el­ler hjer­te­død og de hø­je vær­di­er. Vi skal pas­se på med at prop­pe os med kost­tilskud, for der sy­nes alt­så at væ­re en øv­re græn­se Pe­ter Schwarz, pro­fes­sor på In­sti­tut for Kli­nisk Me­di­cin på

Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Pe­ter Schwarz.

Det er da­ta fra 247.574 dan­ske­re i for­bin­del­se med be­søg hos egen læ­ge, der er ble­vet un­der­søgt. For­sker­ne har ana­ly­se­ret dø­de­lig­he­den over en sy­vårig pe­ri­o­de, fra blod­prø­ven er ble­vet ta­get. Det er ver­dens hidtil stør­ste grund­lag for den­ne ty­pe un­der­sø­gel­ser, for­tæl­ler Pe­ter Schwarz, og for­sker­ne har da og­så net­op of­fent­lig­gjort de­res re­sul­tat i ver­dens før­en­de tids­skrift på om­rå­det, Jour­nal of En­do­cri­no­lo­gy and Me­ta­bo­lism.

» Tal­let for D- vi­ta­min skal helst lig­ge på mel­lem 50 og 100 na­no­mol per li­ter. Er tal­let over 100, så sy­nes ri­si­ko­en for at dø af en blod­prop i hjer­tet el­ler et sl­ag­til­fæl­de at væ­re for­hø­jet, « si­ger Pe­ter Schwarz, som hå­ber, at fle­re vil in­ter­es­se­re sig for at un­der­sø­ge den øv­re græn­se­vær­di.

En en­kelt pil­le er o. k.

Han un­der­stre­ger, at man ik­ke skal væ­re be­kym­ret, hvis man spi­ser en en­kelt mul­ti­vi­ta­min­pil­le hver dag. Det er dem, som spi­ser fle­re kost­tilskud, der skal væ­re op­mærk­som­me.

» Spi­ser man for­skel­li­ge kost­tilskud, som al­le in­de­hol­der D- vi­ta­min, så kan det plud­se­lig bli­ve til me­get hø­je do­ser. Og det er ik­ke no­get, man ba­re skal gå rundt og spi­se som bol­sjer, « si­ger han.

Det hid­ti­di­ge fo­kus på, at dan­sker­ne får for lidt D- vi­ta­min, har ind­ledt en de­bat om, hvor­vidt man skal til­sæt­te D- vi­ta­min til vis­se fø­de­va­rer så­som mælk og ost. Men det er en dår­lig idé, ad­va­rer Pe­ter Schwarz:

» Det er jeg arg mod­stan­der af. Jeg bry­der mig ik­ke om, at vi til­sæt­ter al­le mu­li­ge ting til fø­de­va­rer, for det ved vi slet ik­ke til­stræk­ke­ligt til. Der har væ­ret en sund og for­nuf­tig be­grun­del­se for at kom­me jod i vo­res salt, men det er der, vi er kom­met til do­ku­men­ta­tions­mæs­sigt li­ge nu. «

GO­DE KIL­DER

Fed fisk som laks, sild, ma­k­rel. Mælk. Svam­pe som kan­ta­rel, shi­ta­ke. Æg. Østers. Al­ger ( vis­se ja­pan­ske især). Le­ver­tran og fi­ske­o­lie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.