Ve hjer­te­til­fæl­de GU­I­DE: HER SKAL DU PAS­SE PÅ

BT - - NYHEDER - Dor­te Han­sen doh@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk Fo­to: Esben Sal­ling

ONS­DAG 11. MARTS 2015

HOLD ØJE

Iføl­ge Jerk W. Lan­ger, læ­ge og fored­rags­hol­der, skal man væ­re op­mærk­som på dis­se ting i for­hold til D- vi­ta­min.

Spi­ser du kalci­um- til­skud, alt­så kal­kpil­ler, skal du væ­re op­mærk­som på, at de oft e og­så in­de­hol­der D- vi­ta­min. Fle­re kli­ni­ske stu­di­er har des­u­den vist, at for me­get kalci­um og­så in­de­bæ­rer en vis ri­si­ko for hjer­tet.

Tag ik­ke D- vi­ta­min- til­skud før, du har talt med din læ­ge. D- vi­ta­min er hy­pet vold­somt i dis­se år, selv­om forsk­nin­gen end­nu ik­ke har do­ku­men­te­ret al­le de på­stå- ede go­de virk­nin­ger, ad­va­rer Jerk W. Lan­ger.

» Den nye un­der­sø­gel­se gi­ver be­stemt an­led­ning til over­vej­el­ser, for­di man­ge men­ne­sker ta­ger D- vi­ta­mi­ner i hø­je do­ser. Det bør man kun gø­re, så­fremt læ­gen har på­vist en egent­lig man­gel. «

En do­sis i ni­veau med en al­min­de­lig mul­ti­vi­ta­min­pil­le er der in­gen ri­si­ko ved. De kli­ni­ske af­prøv­nin­ger har ik­ke fun­det tegn på over­do­se­ring af vi­ta­min D i do­ser, som man ta­ger i al­min­de­li­ge kost­tilskud, « si­ger Jerk W. Lan­ger.

Fisk og solskin

» Der er hel­ler ik­ke på­vist ri­si­ci ved de mæng­der D- vi­ta­min, som man får ved at spi­se fi sk el­ler væ­re i so­len. At spi­se fl ere fi sk er for­ment­lig det sun­de­ste, som vi over­ho­ve­det kan gø­re kost­mæs­sigt. Og det skal vi be­stemt bli­ve ved med, « si­ger Jerk W. Lan­ger.

La­der de­po­ter­ne op

So­len er en be­ha­ge­lig kil­de til Dvi­ta­min og gi­ver 10 gan­ge så me­get som en mul­ti­vi­ta­min­pil­le.

» En uge i so­len la­der de­po­ter­ne op, hvor­eft er de hol­der i fl ere må­ne­der. Husk dog på, at so­lens strå­ling kan for­vol­de stor ska­de i form af ryn­ker, al­dring og hud­kræft , for­di hu­den ik­ke er vant til de kraft ige UV- stråler. Du må kun bli­ve brun i et tem­po, som hu­den kan føl­ge med i. Al­drig for­brændt, « si­ger Jerk W. Lan­ger.

Han un­der­stre­ger, at der er fl ere go­de egen­ska­ber ved D- vi­ta­min end dår­li­ge. Det hand­ler først og frem­mest om at sik­re, at du får nok, men tal al­tid med din læ­ge, før du be­gyn­der at ta­ge ek­stra Dvi­ta­mi­ner. » Den nye un­der­sø­gel­se gi­ver be­stemt an­led­ning til over­vej­el­ser, for­di man­ge men­ne­sker ta­ger Dvi­ta­mi­ner i hø­je do­ser. Det bør man kun gø­re, så­fremt læ­gen har på­vist en egent­lig man­gel, « si­ger læ­gen og fored­rags­hol­de­ren Jerk W. Lan­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.