Dan­sker­ne er vil­de med fræk dans

’ Dir­ty Dan­cing’ slår re­kord, for­di den er nostal­gisk og ro­man­tisk

BT - - NYHEDER - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

MU­SI­CAL

Der var gang i ta­ster­ne, da Silas Holst og Mat­hil­de Nor­holt i går eft er­mid­dag gæ­ste­de BT for at sva­re på spørgs­mål fra BTs læ­se­re. De to sku­e­spil­le­re, der i øje­blik­ket er ak­tu­el­le i ’ Dir­ty Dan­cing - The Mu­si­cal’ fi k imid­ler­tid nok at se til, da rig­tig man­ge vil­le ha­ve ind­blik i de to ho­ved­rol­le­in­de­ha­ve­res tan­ker om den po­pu­læ­re mu­si­cal.

Den dan­ske mu­si­ca­lud­ga­ve af 80er- kult­fi lmen ’ Dir­ty Dan­cing’ har da og­så ta­get dan­sker­ne med storm. Al­le­re­de fi re må­ne­der før pre­mi­e­ren meld­te mu­si­ca­len ud­solgt, og det gør mu­si­ca­len til den hur­tigst sæl­gen­de mu­si­cal­fo­re­stil­ling i Dan­mark no­gen­sin­de.

Iføl­ge Emi­lia van Hau­en, der er so­cio­log med spe­ci­a­le in­den for mo­der­ne trends og ten­den­ser i sam­fun­det, kan dan­sker­nes fa­sci­na­tion af ’ Dir­ty Dan­cing’- uni­ver­set for­ment­lig skyl­des, at mu­si­ca­len fo­re­går i en tidsånd, som man­ge kan hu­ske, fra de selv var un­ge.

» Den epo­ke, som mu­si­ca­len fo­re­går i, er jo en tid, hvor ung­dom­men for al­vor bli­ver til en grup­pe, der får sin egen livsstil. Der­for har den tid en evig fa­sci­na­tion og re­le­vans, « for­kla­rer hun.

Klas­sisk mu­si­cal

Emi­lia van Hau­en me­ner des­u­den, at den dan­ske mu­si­ca­lud­ga­ve af fi lm­hit­tet ’ Dir­ty Dan­cing’ er ble­vet så po­pu­lær hos dan­sker­ne, for­di der er ta­le om en va­ske­æg­te klas­si­ker.

» Hi­sto­ri­en hand­ler om det op­rør, man­ge ger­ne vil ta­ge som un­ge, og den bli­ver koblet op på en god kær­lig­heds­hi­sto­rie. Der er læk­ker dans og hed seksu­a­li­tet i den, der er spæn­ding og fæl­les­skab, knald på mu­sik­ken, og vi ken­der san­ge­ne – helt ær­ligt: What’s not to li­ke? « si­ger Emi­lia van Hau­en, der er sik­ker på, at man­ge kvin­der især vil hi­ve de­res børn el­ler part­ne­re med i te­a­te­ret for at op­le­ve mu­si­ca­lud­ga­ven af den højtel­ske­de fi lm­klas­si­ker.

Få­et ek­stra ener­gi

Er man en af dem, der ik­ke har nå­et at få bil­let­ter til den po­pu­læ­re fo­re­stil­ling, der kø­rer i for­å­ret 2015 i Tivoli, skal man dog ik­ke fortviv­le. For til næ­ste som­mer vil man igen kun­ne op­le­ve Fran­ces ’ Ba­by’ Hou­se­man og Jo­hn­ny Cast­le. De bli­ver og­så i an­den om­gang spil­let af Mat­hil­de Nor­holt og Silas Holst, men den­ne gang kø­rer fo­re­stil­lin­gen i Ope­ra­en i Kø­ben­havn.

» Det er sinds­sygt. Bil­letsal­get er en ga­ve for os, « lød det i går eft er­mid­dag fra Mat­hil­de Nor­holt, da BTs læ­se­re spurg­te ind til mu­si­ca­lens suc­ces.

Der­u­d­over ud­dy­be­de ’ Vild med dans’- stjer­nen Silas Holst, at bil­letsal­get har til­ført hol­det bag mu­si­ca­len no­get ek­stra ener­gi.

» Stem­nin­gen på hol­det er og­så an­der­le­des, end hvis man hav­de væ­ret på en fo­re­stil­ling, hvor der var et pres, så det er vi me­get tak­nem­me­li­ge over. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.