Par­ti­er vil sik­re dan­sker­ne frit valg af tv- ka­na­ler

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TV- PAK­KER

Det er ik­ke kun hr. og fru Dan­mark for­an fjern­sy­net, der er træt­te af tv- pak­ker med ka­na­ler, de al­drig får set. Fle­re par­ti­er vil nu løs­ne op for tv- mar­ke­dets fa­ste struk­tu­rer, så for­bru­ger­ne får fri­e­re valg, når de skal sam­men­sæt­te de­res ka­nal­pak­ke.

For­bru­ger­rå­det Tænk har la­vet en un­der­sø­gel­se blandt 977 dan­ske­re, hvor tre ud af fi­re sva­rer, at de be­ta­ler for fle­re ka­na­ler, end de har brug for. Det skyl­des iføl­ge for­mand Anja Phi­lip den pak­ke­struk­tur, som do­mi­ne­rer tv- mar­ke­det.

Står det til For­bru­ger­rå­det Tænk, skal frit ka­nalvalg væ­re en ret for al­le for­bru­ge­re. Rå­det fo­re­slår po­li­ti­ker­ne at skri­ve det ind i loven.

Skal væ­re lov­plig­tigt

» Når nu mar­ke­det ik­ke selv kan fin­de ud af at gi­ve os det, skal det væ­re lov­plig­tigt, at vi skal kun­ne kø­be et ba­sisa­bon­ne­ment helt uden kom- merci­el­le ka­na­ler, hvis vi har den lyst, og så skal vi oven­på kun­ne væl­ge frit mel­lem de kom­merci­el­le ka­na­ler og pluk­ke li­ge præ­cis dem, vi ger­ne vil ha­ve, « si­ger Anja Phi­lip. gri­be ind, hvis ik­ke ud­by­der­ne selv kan imø­de­kom­me øn­sker­ne fra de dan­ske tv­se­e­re.

» Der er en sam­men­sæt­ning af ka­na­ler, som ik­ke al­tid gi­ver me­ning, og hvor øn­sker og be­hov. For ek­sem­pel er 800.000 dan­ske­re, som bor i le­je­bo­li­ger, tvun­get til at ha­ve den tv- pak­ke, som de­res ud­le­jer har valgt. Det øn­sker vi at æn­dre, « si­ger me­di­e­ord­fø­rer El­len Tra­ne Nør­by ( V).

En af de sto­re spil­le­re på det dan­ske tv- mar­ked er YouSee. Un­der­di­rek­tør Jacob Mor­ten­sen for­tæl­ler, at YouSee støt­ter be­væ­gel­sen mod et fri­e­re mar­ked for for­bru­ger­ne, men han på­pe­ger, at et fuld­stæn­dig frit ka­nalvalg vil med­fø­re fær­re og dy­re­re ka­na­ler for dan­sker­ne.

» Det, man øn­sker, er ik­ke det, man får, hvis man gen­nem­fø­rer frit ka­nalvalg. Som tv- sta­tion skal du jo ha­ve nog­le an­non­ce­ind­tæg­ter, og det kræ­ver, at du har en bred di­stri­bu­tion, « si­ger han.

» Hvis man først be­gyn­der at re­du­ce­re an­tal­let af dan­ske­re, tv- ka­na­ler­ne er ude hos, fal­der an­non­ce­ind­tæg­ter­ne, og så skal de ha­ve de­res ind­tæg­ter gen­nem bru­ger­be­ta­ling. Det vil be­ty­de, at ka­na­ler­ne bli­ver dy­re­re for den en­kel­te kun­de, og nog­le kan bli­ve nødt til at luk­ke, « si­ger Jacob Mor­ten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.