’’

BT - - NYHEDER - El­len Tra­ne Nør­by, Ven­stre

Tv- struk­tu­ren er gam­mel­dags, og man­ge dan­ske­re er tvun­get ind i tv­pak­ker, der er langt stør­re end se­er­nes øn­sker og be­hov

Op­for­drin­gen bli­ver hørt på Chri­sti­ans­borg. Bå­de SF, Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er eni­ge med Tænk i, at tv- mar­ke­det træn­ger til et ef­ter­syn.

» Vi har en ræk­ke for­bru­ge­re, som fak­tisk be­ta­ler me­get me­re, end de bur­de gø­re. Der­for er der be­hov for at gø­re op med det her, og vi er i SF pa­rat til at gå mod me­re frit valg, når bran­chen ik­ke selv kan le­ve­re det, « si­ger me­di­e­ord­fø­rer Özlem Cekic ( SF).

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne me­ner og­så, at po­li­ti­ker­ne må for­bru­ger­ne sy­nes, at det ik­ke er gen­nem­sku­e­ligt, og fle­re op­le­ver, at de be­ta­ler for no­get, de ik­ke bru­ger. Det vil jeg ger­ne væ­re med til at løs­ne op for, « si­ger par­tiets me­di­e­ord­fø­rer, Troels Ravn ( S).

Ud­le­je­re og bo­lig­for­e­nin­ger

En­de­lig er Ven­stre pa­rat til at fra­ta­ge ud­le­je­re og bo­lig­for­e­nin­ger ret­ten til at væl­ge le­jer­nes tv- ud­by­der.

» Tv- struk­tu­ren er gam­mel­dags, og man­ge dan­ske­re er tvun­get ind i tv- pak­ker, der er langt stør­re end se­er­nes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.