Kul­tur RE­A­LI­TY- TV ER BLEV

Pro­gram­mer som ’ Ex’er­nes kamp’ og ’ Gift ved før­ste blik’ er det nye blø­de in­den for den for­kætre­de tv- gen­re

BT - - KULTUR - BT i går. Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk Fra ’ Ex’er­nes kamp’. Fo­to: SBS

RE­A­LI­TY- TV

En­gang men­te nog­le, at re­a­li­ty - tv gjor­de se­er­ne dum­me­re. I dag er ten­den­sen, at re­a­li­ty - pro­gram­mer som ’ Gift ved før­ste blik’, ’ Ex’er­nes kamp’ og ’ Luksus­fæl­den’ prø­ver at gø­re se­er­ne og de med­vir­ken­de klo­ge­re. Re­a­li­ty - tv er ble­vet re­a­li- tear­pi.

Re­a­li­ty- gen­ren pe­ger i dag i en an­den ret­ning. Re­a­li­ty- tv har så småt be­væ­get sig ind på en an­den ba­ne, der fo­ku­se­rer me­re på fa­mi­li­e­li­vet og på at få hver­da­gen til at fun­ge­re. Sam­ti­dig med at der sta­dig sen­des klas­sisk re­a­li­ty som ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’.

» Re­a­li­ty bli­ver me­re og me­re te­ra­pe­u­tisk, men er sta­dig tv, hvor man skal ud­for­dre sig selv. Sam­ti­dig med det, at det er græn­se­sø­gen­de. Der bli­ver me­re fo­kus på san­de, æg­te vær­di­er, som med pro­gram­met ’ Adam og Eva’, hvor man mø­der hin­an­den, som man er. Der er ik­ke no­get ude­frakom­men­de, der stø­jer, « for­kla­rer Elisa Lyk­ke, ca­ster og PR- agent. Hun har bl. a. ar­bej­det som ca­ster på di­ver­se tv- pro­gram­mer.

Det før­ste var ’ Ro­bin­son’

Dan­ske se­e­re op­le­ve­de det sto­re re­a­li­ty- gen­nem­brud i 1998 med ’ Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen’ på TV3.

I dag kø­rer re­a­li­ty ik­ke kun på de kom­merci­el­le ka­na­ler. Dan­marks Ra­dio har blandt an­det sendt ’ Gift ved før­ste blik’ og se­ne­st ’ Rig­ti­ge mænd’, hvor fem jy­ske mænd med en na­tur­lig hang til ba­je­re og bas­ser skal til at le­ve den sun­de livsstil.

Livs­stils- og hver­dags- re­a­li­ty

Me­di­e­for­ske­ren Ib Bon­deb­jerg, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, på­pe­ger, at selv­om vi ser nye re­a­li­ty- pro­gram­mer, er der sta­dig en stor for­skel på det, de kom­merci­el­le ka­na­ler og pu­blic ser­vi­ce- sta­tio­ner­ne sen­der.

» Dan­marks Ra­dio sen­der livs­stils- og hver­dags- re­a­li­ty, hvor vi føl­ger en be­stemt fa­mi­lie i en pe­ri­o­de el­ler føl­ger nog­le kend­te el­ler ukend­te, der skal æn­dre de­res livsstil. Den ty­pe pro­gram­mer lig­ger in­den for en ri­me­lig af­græn­set nor­ma­li­tet og går ik­ke helt ud over kanten, etisk. Men Dan­marks Ra­dio går dog tæt­te­re og tæt­te­re på kanten, « si­ger Ib Bon­deb­jerg.

For ca­ster og PR- agent Elisa Lyk­ke ta­ger da­gens re­a­li­typro­gram­mer fat i an­dre vær­di­er end tid­li­ge­re. De kom­mer helt ind i se­er­nes eg­ne hver­dags­pro­ble­mer og gi­ver me­re gen­nem­sku­e­lig­hed for se­er­ne.

» Vi kom­mer til at gå lidt ’ ba­ck to ba­sis’ og får et ind­blik i, hvor­dan an­dre kla­rer sig. De fl este af os kan nik­ke gen­ken­den­de til par­for­holdspro­ble­mer, kær­lig­hed, børn, bo­lig, stress osv., og der­for vil vi ger­ne kun­ne spej­le os i an­dre med sam­me pro­ble­mer, « for­tæl­ler Elisa Lyk­ke. Hun me­ner, at det er for­fri­sken­de med den nye ud­vik­ling.

Gen­nem ti­den har utal­li­ge re­a­li­ty- del­ta­ge­re be­kla­get, at de ik­ke blev in­for­me­ret or­dent­ligt om re­a­li­ty­gen­rens fald­grup­per, in­den de sag­de ja til at del­ta­ge. Man­ge har følt sig uri­me­ligt ud­stil­let, bå­de på skær­men og i me­di­er­ne eft er­føl­gen­de. Iføl­ge Elisa Lyk­ke, der har be­skæft iget sig med re­a­li­ty si­den det før­ste ’ Big Bro­t­her- pro­gram’ i 2001, er der ik­ke læn­ge­re no­get, der kan over­ra­ske dem, der væl­ger at del­ta­ge.

Mø­dom­men er ta­get

» Mø­dom­men er ta­get på re­a­li­ty- tv, der er ik­ke no­get, der kan kom­me bag på folk læn­ge­re. Den nye un­ge ge­ne­ra­tion er vok­set op med re­a­li­ty som ’ Ro­bin­son’ og ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’. Man kan selv­føl­ge­lig bli­ve over­ra­sket un­der­vejs, men oft e bli­ver man over­ra­sket over sig selv. Nog­le op­da­ger nye si­der af sig selv, og det er ik­ke al­tid rart, « si­ger Elisa Lyk­ke og på­pe­ger, at alt er skre­vet ned i kon­trak­ter og del­ta­ger­ne bli­ver in­for­me­ret, hvis der op­står et twist un­der pro­gram­met.

» Vi er ek­stremt in­ter­es­se­ret i at se na­bo­en uden tøj på - el­ler hø­re, hvad der sker in­den for de luk­ke­de dø­re. Vi har al­le en grund­læg­gen­de men­ne­ske­lig nys­ger­rig­hed. Når man gen­ska­ber si­tu­a­tio­ner fra hver­da­gen, så ska­ber man en ek­strem gen­ken­del­ses­eff ekt, « si­ger Ib Bon­deb­jerg og for­kla­rer sam­ti­dig, at når bå­de DR og de kom­merci­el­le ka­na­ler af­sø­ger græn­ser, er man nødt til at ryk­ke dem. Det er re­a­li­ty- gen­rens styr­ke.

’ Luksus­fæl­den’.

Fo­to: TV3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.