VET RE­A­LI- TE­RA­PI

BT - - KULTUR - ’ Gift ved før­ste blik’. Old school re­a­li­ty- tv: ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’. ( Ka­nal4) Sing­le­li­vet. Fo­to: DR Fo­to: TV3 Se­e­ren mø­der nog­le af

DR og TV2 ’ Gift ved før­ste blik’:

Seks sing­ler har sagt ja til at med­vir­ke i et ek­stremt kær­lig­hed­s­eks­pe­ri­ment. ( DR1 - før­ste sæ­son på DR3)

Fem jy­ske hånd­vær­ke­re le­ver en hver­dag med bas­ser og ba­je­re, men det skal la­ves om. ( DR1)

En re­a­li­ty - dokumentar, der har fulgt fi re børn og de­res fa­mi­li­er, si­den de blev født i 2000. ( TV2)

En ræk­ke

’ Rig­ti­ge mænd’:

’ År­gang 0’:

’ Sel­v­op­ta­get’:

re­a­li­ty - stjer­ner fi lmer de­res hver­dag og vi­ser, hvor­dan den æg­te vir­ke­lig­hed er, bag re­a­li­ty - tv’ets kulør­te kulis­ser. ( DR3)

SBS ’ Det per­fek­te match’:

20 sing­ler fl yt­ter un­der sam­me tag i en vil­la i Cos­ta Ri­ca, de ken­der ik­ke hin­an­den, men de sø­ger al­le den sto­re kær­lig­hed. ( Ka­nal4)

’ De un­ge mødre’:

Vi føl­ger en lang ræk­ke un­ge mødres

1. El­lie Goul­ding Love Me Li­ke You Do

2. The We­e­kend hver­dag på godt og ondt og de­res kamp for at bli­ve og væ­re mødre. ( Ka­nal4)

Mor og dat­ter- for­hold er ik­ke al­tid nemt - her kom­mer vi tæt på had- og kær­lig­heds­for­hol­det mel­lem mor og dat­ter. ( Ka­nal4)

’ Mig og min mor’:

’ Sing­le­liv’:

’ Ex’er­nes kamp’:

STREAM/ KØB – SAN­GE

Ear­ned It

( Kil­de hit­lis­ten. nu) 3. OMI Che­er­le­a­der

Ni fra­skil­te for­æl­dre- par fl yt­ter ind i en ha­ci­en­da på Fu­er­te­ven­tu­re, her skal de fra­skil­te par TOP 5 1. Men­ne­sker bli­ver spist 2. Al­bert 3. Fift y Sha­des of Grey 4. Kings­man: The Secret.. 5. Fo­cus sam­ar­bej­de i kon­kur­ren­cer mod hin­an­den. ( Ka­nal5)

’ Kon­ger­ne af Ma­ri­e­lyst’:

Ot­te un­ge men­ne­sker fra det dan­ske fest­mil­jø ta­ger på fe­rie i Ma­ri­e­lyst på Fal­ster. ( Ka­nal5)

’ Big Bro­t­her’:

En ræk­ke men­ne­sker bli­ver luk­ket in­de i et hus, hvor de skal bo sam­men i 100 da­ge. ( Ka­nal5, tid­li­ge­re sendt på TvDan­mark2)

Vi­a­sat/ TV3 ’ Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen’:

To hold pla­ce­res på hver sin ø, hvor det hand­ler for bå­de hold og in­di­vid om at bli­ve længst tid på øen.

En ræk­ke pi­ger og dren­ge fl yt­ter ind på et luk­suri­øst ho­tel i Me­xi­co.

Pi­ger og dren­ge bli­ver delt op i to hold, hvor de kæm­per om en stor sum pen­ge.

’ Pa­ra­di­se Ho­tel’:

’ Fri­stet’:

’ For læk­ker til love’:

Dan­marks mest ubøn­hør­li­ge og ær­li­ge sing­ler, som al­le har tårn­hø­je krav til kær­lig­he­den.

Tid­li­ge­re re­a­li­ty - del­ta­ge­re kæm­per i to hold om ’ Luksus- lej­ren’ og om at vin­de 100.000 kr.

’ Di­va­er i jung­len’:

’ Ama­lies ver­den’:

Vi føl­ger re­a­li­ty - stjer­nen Ama­lie Szi­get­hys hver­dag, eft er hun delt­og i ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’ i 2010.

’ Luksus­fæl­den’:

Folk, der har bo­sat sig alt for dyrt, rå­d­gi­ves.

Jill Liv Nielsen. For 15 år si­den vandt hun den før­ste ’ Big Bro­t­her’.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.