Jill: ’ Synd for kær­lig­he­den’

BT - - KULTUR - Siska Si­mo­ne Bengts­som sisb@ bt. dk Jan Erik­sen jae@ bt. dk

DEN TID­LI­GE­RE DEL­TA­GER

Mo­der­ne re­a­li­ty - tv er ble­vet uau­ten­tisk. Det me­ner den tid­li­ge­re dob­bel­te ’ Big Bro­t­her’- vin­der Jill Liv Nielsen.

» Man kan ik­ke læn­ge­re kal­de det for re­a­li­ty- tv. Det er me­re ble­vet ’ re­a­li­ty- acting’. Jeg ser ik­ke det æg­te men­ne­ske læn­ge­re i re­a­li­ty- tv, jeg ser en mas­se på­ta­get­hed, ’ jeg- har- skærm­tid’ og det bli­ver uin­ter­es­sant og ke­de­ligt, « si­ger Jill Nielsen, der i dag ar­bej­der som psy­ko­te­ra­pe­ut og fored­rags­hol­der.

På godt og ondt

» Da jeg var med, holdt del­ta­ger­ne fast i de­res per­son­lig­he­der på godt og ondt. I dag er det me­get me­re ka­ri­ke­re­de rol­ler, og folk er be­vid­ste om de­res rol­ler i re­a­li­ty. Så­som, at det for­ven­tes, at de ska­ber kon­fl ik­ter og skil­ler sig ud på for­skel­lig vis. «

Der­for kan Jill Nielsen ik­ke bru­ge pro­gram­mer som ’ Gift ved før­ste blik’ el­ler ’ Ex’er­nes kamp’ til no­get.

Mang­ler fø­lel­se af gen­ken­del­se

» Jeg vil­le øn­ske, at tv- sel­ska­ber­ne tog fat i nog­le pro­blem­stil­lin­ger, hvor de f. eks. føl­ger dan­ske­re, der har det svært. Og hvor man eft er­føl­gen­de ser en he­a­ling­pro­ces med det for­mål at hjæl­pe del­ta­ger­ne, i ste­det for at ud­stil­le dem. Som se­er kun­ne det væ­re godt at se nog­le men­ne­sker bli­ve hjul­pet igen­nem for ek­sem­pel kri­ser i par­for­hol­det. Og her­eft er sid­de med en gen­ken­del­ses­fø­lel­se og få nog­le værk­tø­jer. Det kun­ne væ­re in­ter­es­sant, si­ger Jill Nielsen.

» ’ Gift ved før­ste blik’ er li­ge­gyl­digt. Jeg tror ik­ke på kon­cep­tet. Jeg sy­nes, det er synd, at de her men­ne­sker skal igen­nem he­le showet. Og så en­der det med, de bli­ver skilt seks uger eft er al­li­ge­vel. Det er synd for kær­lig­he­den, « si­ger te­ra­pe­u­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.