Et bin­de­led mel­lem slot og sam­fund

BT - - NAVNE - Erik Ran­del er@ ber­ling­s­ke. dk

70 ÅR I DAG

Den, der le­ver ube­mær­ket, le­ver godt. Så­dan har den i dag 70- åri­ge Mo­gens Christensen, man­den bag Prins­ge­ma­len gen­nem de sid­ste godt 17 år, al­tid op­fat­tet sin rol­le ved hoff et. Først som chef for prins Hen­riks se­kre­ta­ri­at og si­den nytår med tit­len hof­chef, den før­ste hos Prins­ge­ma­len.

Men nu bli­ver det lidt svæ­re­re at fal­de i ét med bag­grun­den, for til den nye ti­tel hø­rer og­så en ny gal­lau­ni­form med hvi­de buk­ser, den lan­ge rø­de jak­ke med gul staff age og den tra­di­tio­nel­le tre­kan­te­de hat, kal­det ’ sovse­kan­den’. Før­ste gang præ­sen­te­ret ved nytårs­ku­re­ne i ja­nu­ar, en øjenåb­ner.

Mo­nar­ki­et kom ind i blo­det hos ham al­le­re­de fra bar­ne­å­re­ne.

» Jeg hav­de al­tid fri fra sko­le på min fød­sels­dag, for­di kong Fre­de­rik IX og­så hav­de fød­sels­dag 11. marts, så fl age­ne var op­pe overalt i kon­ge­ri­get. Og som vær­neplig­tig i Fly­ve­våb­net blev kon­gens fød­sels­dag mar­ke­ret ved, at vi al­le fi k til­budt en pak­ke Kings ci­ga­ret­ter, 10 styks. « Han måt­te ju­ste­re sit kar­ri­e­re­mål. » Jeg vil­le så ger­ne ha­ve væ­ret jet­pi­lot, men en øjen­fejl var i vej­en, og så blev det i ste­det for ra­ket­ter­ne – de kun­ne jo og­så fl yve – der blev min vej som of­fi cer i Fly­ve­våb­net. «

Én, man hu­ske­de

Det var som chef for en ra­ke­teskadril­le, han plud­se­lig blev be­or­dret til fi re års tje­ne­ste i ad­ju­dants­ta­ben ved hoff et, hvor hvert værn er re­præ­sen­te­ret. Dér blev han hu­sket.

Han kom ind i kar­ri­e­ren igen via sko­ler og sta­be til han som oberst blev for­svar­sat­ta­ché i Pa­ris, be­gej­stre­des for fransk sprog, esprie og gloi­re – og så fran­ko­fi l, at han er­hver­ve­de en fe­ri­e­bo­lig i det syd­fran­ske.

Hjem­me igen blev han chef for Fly­ve­våb­nets Of­fi cer­s­sko­le, mens pen­sions­al­de­ren på 60 nær­me­de sig. Men så kom der bud fra Ama­li­en­borg. Her hav­de den da­væ­ren­de hof­marskal Sø­ren Ha­slund- Christensen drøft el­ser med Prins­ge­ma­len om, hvem der kun­ne bli­ve den­nes nye se­kre­ta­ri­ats­chef. Man var eni­ge om, at det skul­le væ­re én, man kend­te, og som var vel­be­van­dret i fransk. Og så kun­ne beg­ge pe­ge på én og sam­me.

Ober­stens kar­ri­e­re blev der­med for­læn­get med et job ud over de nor­ma­le og med tit­len kam­mer­her­re oveni.

Han har om no­gen for­stå­et ba­lan­ce­gan­gen mel­lem på én gang at hol­de på eti­ket­ten, age­re med dansk snus­for­nuft , gal­lisk hu­mor og varm loy­a­li­tet over for sin op­drags­gi­ver, så­vel hjem­me som på ekso­ti­ske rej­ser. Og sam­ti­dig væ­re et af bin­de­led­dene mel­lem slot og sam­fund.

Vil ha­ve ma­jestætens fød­sels­dag med

Ved hof­marskalskift et til nytår op­nor­me­re­des Mo­gens Chri­sten­sens stil­ling så­le­des, at Prins­ge­ma­len har få­et sin egen hof­chef, li­ge­som Kron­prin­s­par­ret har de­res.

Og­så hof­che­fens pri­vat­bo­lig har no­get kongeligt over sig. I de se­ne­ste år har han og fru Lo­ne haft rå­dig­hed over en­deræk­ke­hu­set i Den Rø­de Læn­ge på Fre­dens­borg. Her kan fa­mi­li­en ny­de pen­sio­ni­st­til­væ­rel­sen fra 1. maj – med hyp­pi­ge be­søg af bør­ne­børn.

» Jeg bli­ver nem­lig lidt end­nu på po­sten for at kun­ne bi­stå ved mar­ke­rin­gen af Dron­nin­gens 75 års dag den 16. i næ­ste må­ned. Dén vil jeg ger­ne ha­ve med. «

I dag bli­ver det fest­ligt for den 70- åri­ge, som ik­ke be­hø­ver at fejre da­gen selv. Ons­da­gen er nem­lig Fly­ve­våb­nets hæ­der­spris­dag, så der er dæk­ket op til gal­la­ta­ff el med kon­ge­fa­mi­li­en på Fre­dens­borg – og hof­che­fen i rødt. Prins Hen­riks hof­chef Mo­gens Christensen ( lil­le fo­to) fyl­der 70 år i dag. Til maj går han på pen­sion. Fo­to: Hen­ning Bag­ger/ Has­se Fer­rold

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.