TER­R­OR­AN­GREB I MADRID

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 11 år si­den 198

LØVEN 22.07 - 22.08 Der er go­de mu­lig­he­der for dig, hvis du el­lers selv er mo­dig og tør ta­ge de skridt, som kan få dig vi­de­re i dit ar­bejds­liv. Så er det nu! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der lig­ger me­re uro om­kring dig i dag, end du egent­lig bry­der dig om. Det er vig­tigt, at du ik­ke er for kri­tisk, men at du sku­er in­dad. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er su­per go­de aspek­ter til, at du kan gø­re no­get i dag, som kan fl yt­te no­get i dit liv. Det er i det he­le ta­get en god dag til nye be­gyn­del­ser. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Jo me­re du pres­ser di­ne om­gi­vel­ser, jo me­re be­græn­set vil du fø­le dig. Det vil gæl­de om at slip­pe en­hver magt­kamp, og la­de an­dre be­stem­me selv. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Må­nen og Mars dan­ner et fan­ta­stisk fl ot aspekt i dit tegn i dag. Det kan du drage for­del af, hvis du sæt­ter nye pro­jek­ter i værk, så kom i gang! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Jo me­re du ba­re ta­ger dig af dig selv og di­ne for­hån­den­væ­ren­de dag­li­ge op­ga­ver, jo me­re vil du fø­le, at du vok­ser. Du tri­ves med dig selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er ik­ke den klar­hed i luft en, som du må­ske kun­ne tæn­ke dig. Det vil gæl­de om, at du skal læ­re at se vir­ke­lig­he­den i øj­ne­ne og ik­ke at drøm­me. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:* FISKENE 19.02 - 19.03 Der er no­get om­kring kom­mu­ni­ka­tion, som er ak­tu­elt. Mø­der, aft aler, kon­trak­ter, an­søg­nin­ger og den slags vil gi­ve an­led­ning til pro­ble­mer. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:**

120). ( Svær 97). ( Mid­del 38). ( Nem

men­ne­sker om­kom­mer og om­kring 1.400 bli­ver sår­et i en se­rie ter­r­or­an­greb i Madrid i Spa­ni­en, da i alt 10 ryg­sæk­bom­ber pla­ce­ret i det madri­len­ske re­gio­nalt­og- net spræn­ges midt i mor­gen­tra­fik­ken. Red­nings­ar­bej­de­re bjer­ger lig fra et af de ram­te tog i Madrid. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.