HER STYR­TER STJE

Dan­ske svøm­mepi­ger lam­slå­et og i chok over ven og kol­le­gas tragi­ske død ef­ter he­li­kop­ter­styrt i Ar­gen­ti­na

BT - - SPORTEN - DØDSULYKKE Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

Chok, for­fær­del­se og lam­mel­se. Nyhe­den om de to he­li­kop­ter­styrt, der nat­ten til i går ko­ste­de 10 men­ne­sker li­vet i Ar­gen­ti­na, har ry­stet den dan­ske svøm­me­e­li­te.

Blandt de om­kom­ne var den blot 25- åri­ge fran­ske svøm­me­stjer­ne Ca­mil­le Muf­fat, som hav­de et tæt for­hold til fle­re af de dan­ske svøm­me­re. Sær­ligt den Bal­ti­mo­re- bo­sid­den­de lang­di­stan­cesvøm­mer Lot­te Fri­is.

» Mit hjer­te og min sjæl græ­der. Min ven Ca­mil­le dø­de i går ( man­dag, red.) i et tragisk uheld. For kun et par da­ge si­den, tal­te vi om, at hun skul­le kom­me og be­sø­ge mig i Bal­ti­mo­re ( i USA, red.), « skrev Lot­te Fri­is i går på sin Fa­ce­book- pro­fil, da nyhe­den om ulyk­ken tik­ke­de ind.

Ulyk­ken ske­te i for­bin­del­se med op­ta­gel­ser­ne til re­a­li­ty- pro­gram­met ’ Drop­ped’, hvor kend­te men­ne­sker bli­ver sat af i et øde om­rå­de, hvor­ef­ter de så skal de­mon­stre­re de­res over­le­vel­ses­ev­ner. Men tv- pro­du­cen­ter­ne og del­ta­ger­ne, der des­u­den tal­te den 57- åri­ge sej­ler Fl­oren­ce Art­haud og den 28- åri­ge bok­ser Ale­xis Va­sti­ne, nå­e­de kun li­ge op i luf­ten fra den ar­gen­tin­ske jord, in­den de to he­li­kop­te­re kol­li­de­re­de og styr­te­de til jor­den.

OL- guld­vin­der

Ca­mil­le Muf­fat var en va­ske­æg­te ver­dens­stjer­ne in­den for svøm­mespor­ten, som hun for­lod som blot 24- årig sid­ste som­mer. In­den da hav­de en sand me­dal­je­regn præ­get hen­des kar­ri­e­re, der top­pe­de med OL- guld på 400 me­ter fri i London i 2012.

Her kun­ne den dan­ske sprintdron­ning Jeanette Ot­te­sen fra tæt­te­ste hold op­le­ve, hvad hun kal­der en af svøm­me­hi­sto­ri­ens stør­ste nav­ne.

» Hun var en af de stør­ste stjer­ner, vi har haft. Hun hav­de et ta­lent ud over det sæd­van­li­ge. Det så så nemt ud, når hun svøm­me­de. Hun var i en ka­li­ber for sig selv. Hun kun­ne ta­ge rø­ven på en « , si­ger Jeanette Ot­te­sen til BT, mens hun prø­ver på at for­dø­je chok­ket.

» Jeg er lam­slå­et. Jeg kan ik­ke rig­tig for­stå, det skal ske. Det er an­den gang i min svøm­me­kar­ri­e­re, at så­dan no­get sker for en af de bed­ste og ra­re­ste svøm­me­re, « si­ger Ot­te­sen og hen­vi­ser til nord­man­den Ale­xan­der Da­le Oen, der til­ba­ge i 2012 dø­de af et hjer­te­stop blot 26 år.

Tog sig af Blu­me

Den 20- åri­ge fre­esty­le- spe­ci­a­list Per­nil­le Blu­me svøm­me­de med Ca­mil­le Muf­fat, da hun til­ba­ge i ef­ter­å­ret 2012 bo­sat­te sig i fran­ske Ni­ce sam­men med Lot­te Fri­is for at prø­ve et nyt træ­nings­mil­jø. Her fik dan­ske­ren et godt for­hold til den nu af­dø­de svøm­me­stjer­ne.

» Til min ven, min gam­le hold­kam­me­rat og den­ne sjove og kær­li­ge kvin­de. Jeg

1

4

2

ONS­DAG 11. MARTS 2015

1) 10 men­ne­sker om­kom, da dis­se to he­li­kop­te­re kol­li­de­re­de og styr­te­de mod jor­den – her­i­blandt tre fran­ske sport­s­stjer­ner. Den ene, OL- guld­vin­de­ren Ca­mil­le Muf­fat ( 2 og 3), var ven­ner med de dan­ske svøm­mepi­ger. De an­dre to stjer­ner var sej­le­ren Fl­oren­ce Art­haud ( 4) og bok­se­ren Ale­xis Va­sti­ne ( 5).

Fo­to: EPA og AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.